directions_run

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา
ภายใต้องค์กร เครือข่ายอุดมศึกษา
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 29 สิงหาคม 2565 - 30 สิงหาคม 2565
งบประมาณ 43,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สำนักงานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักงานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 074282983
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ hednet.ls@gmail.com
พี่เลี้ยงโครงการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พื้นที่ดำเนินการ ภาคใต้ตอนล่าง (สงขลา สตูล ยะลา นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ตรัง)
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (43,000.00 บาท)

stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
4.00

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก
  1. เพื่อยกระดับการศึกษาในพื้นที่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
  2. เพื่อพัฒนานักเรียนและครูในการเรียนการสอน
  3. เพื่อให้นักเรียนและครูได้ทำกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียน
stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อยกระดับการศึกษาและพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามายกระดับการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับสังคมในปัจจุบัน

 

4.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 60
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
ครู 10 -
นักเรียน 50 -
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณส.ค. 65ก.ย. 65ต.ค. 65พ.ย. 65ธ.ค. 65ม.ค. 66ก.พ. 66
1 กิจกรรมพัฒนานักเรียน พัฒนาครู พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน(28 ส.ค. 2565-28 ส.ค. 2565) 43,000.00              
รวม 43,000.00
1 กิจกรรมพัฒนานักเรียน พัฒนาครู พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 50 43,000.00 1 31,009.00
1 มี.ค. 66 การตรวจเยี่ยม 50 43,000.00 31,009.00

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เกิดการรับทราบถึงปัญหาของนักเรียนในชุมชน

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2562 15:07 น.