ที่มาโครงการ

จากนโยบายรัฐบาลในปัจจุบัน ได้มุ่งทิศทางใบการพัฒนาประเทศชาติ ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยเฉพาะในด้านการอุดมศึกษา หนึ่งในนโยบาย จากนโยบายด้านการอุดมศึกษาตามข้อแถลงเชิงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการใน ปัจจุบัน ต้องเร่งแก้ใฃปัญหาในการปฏิรูปการศึกษาในระดับชั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพและเกิดมาตรฐานเสมอภาค อย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่ ซึ่งในส่วนของความเข้มแข็งในสถานศึกษาหรือโรงเรียนในท้องถิ่นจำเป็นต้องเชื่อมโยง นัยสำคัญเชิงนโยบายระหว่างทั้ง ๒ องค์กร โดยเฉพาะบทบาทที่สถาบันอุดมศึกษาในแต่ละพื้นที่ต้องทำหน้าที่ เป็นพี่เลี้ยงให้แก่โรงเรียนเพื่อพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่น ทั้งนี้ เครือข่ายอุดมศึกษาใน ๙ ภูมิภาค จะเป็นกลใกในการขับเคลื่อนและสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงในการสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น โดยมีกรอบแนวทางสำคัญ ดังนี้

  1. ด้านการพัฒนาผู้เรียน จำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถทางวิชาการและมีทักษะในการดำรงชีวิต และการทำงาน โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้มีกิจกรรมรูปแบบที่หลากหลาย เพี่อให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ที่ หลากหลายเติบโตเป็นพลเมืองคุณภาพและกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป
  2. ด้านเทคโนโลยีและการลื่อสาร รวมทั้งแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนใช้เป็นแหล่ง เรียนรู้ สำหรับนักเรียน เพี่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนในท้องถิ่นที่หลากหลายรูปแบบ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ใดยความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียน
  3. ด้านการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งแก้ไฃปัญหาการศึกษา อาทิ การอ่านออกเขียนได้ การยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ การจัดการเรียนการสอนสะเต็มในโรงเรียน ผ่านรูปแบบการผึกกอบรมการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถที่จำเป็นต่อวิชาชีพครูในฐานะผู้สอนและผู้เป็นกลไก ในการขับเคลื่อนให้การจัดการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนใบท้องถิ่นเกิดคุณภาพใต้จริง

วัตถุประสงค์

  1. เพี่อส่งเสริมความเข้มแข็งของโรงเรียนในท้องถิ่นและสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาทำหน้าที่เป็น พี่เลี้ยงโดยการบูรณาการความรู้วิชาการและความเชี่ยวชาญต่างๆ จากสถาบันอุดมศึกษานำไปสู่การปฏิบัติจริง ในโรงเรียนเพี่อช่วยแก้ใฃป้ญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาชั้นพื้นฐานให้เกิดคุณภาพ
  2. เพี่อส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษา ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนและสถานศึกษาในท้องถิ่น
  3. เพี่อส่งเสริม สนับสบุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและชุมชนในท้องถิ่น
  4. เพี่อสนับสนุบการดำเนินการบริหารจัดการของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ตลอดจนการ พัฒนาเครือข่ายฯ ให้ดำเนินใปอย่างมืประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่อง เข้มแข็งและยั่งยืน