โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน

กิจกรรมการอบรมเทคนิคการสอนอ่านและเขียนภาษาไทยแก่ผู้สอนภาษาไทยที่ไม่ตรงตามคุณวุฒิในจังหวัดนราธิวาส1 กรกฎาคม 2562
1
กรกฎาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย nareerat
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการในส่วนของกิจกรรมการอบรมเทคนิคการสอนอ่านและเขียนภาษาไทยแก่ผู้สอนภาษาไทยที่ไม่ตรงตามคุณวุฒิฯ 2.มีการจัดทำหนังสือในการเข้าร่วมอบรมกิจกรรมฯ ไปยังโรงเรียนต่าง ๆ
3.ได้มีการทำหนังสือเชิญวิทยากรมาบรรยายในการจัดกิจกรรมให้แก่คุณครูที่สอนไม่ตรงคุณวุฒิ 4.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ดำเนินการโครงการและรับผิดชอบในแต่ละฝ่าย 5.มอบหมายหน้าที่ให้แต่ละผู้รับผิดชอบดำเนินการในงานต่าง ๆ
6.จัดทำหลักสูตร คู่มือแบบฝึกหัดและเอกสารประกอบการเรียนการสอน 7.ดำเนินกิจกรรมการอบรมเทคนิคการสอนอ่านและเขียนภาษาไทยแก่ผู้สอนภาษาไทยไม่ตรงตามคุณวุฒิในจังหวัดนราธิวาส จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน - 1 กรกฏาคม 2562 โดยจัด ณ ห้องเรียนสื่อสารทางไกล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยการจัดกิจกรรมมีการเชิญวิทยากรมาบรรยายให้กับผู้สอนภาษาไทยไม่ตรงตามคุณวุฒิฯ 8.ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการวางแผนจัดโครงการ โดยกำหนดวันและเวลาที่จัดการอบรม และสถานที่จัดกิจกรรม ณ คณะศิลปสาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประกอบด้วย 1) ห้องเรียนสื่อสารทางไกล
2) ห้องสโมสรนักศึกษา 9.ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดทำแบบสอบถามออนไลน์ (Google Form) เพื่อใช้สำรวจความพึงพอใจของครูที่ได้เข้าร่วมโครงการ โดยจะนำข้อมูลที่ได้ไปปรับใช้ในการจัดโครงการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นในครั้งต่อไป 10.ผู้รับผิดชอบโครงการได้ดำเนินการจัดโครงการ ตามวันเวลาและกำหนดการที่วางไว้ และเมื่อเสร็จสิ้นการจัดโครงการ ๆได้นำส่งแบบสอบถามออนไลน์ (Google Form) ไปยังผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมจากการเข้าร่วมโครงการ เพื่อตรวจสอบความเข้าใจในหัวข้อการอบรมต่างๆ รวมถึงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต 1.ความรู้หลังเรียนของครูสูงกว่าก่อนเรียน ร้อยละ 20 ขึ้นไป 2.ความพึงพอใจของครูผู้เข้าร่วมอบรมคะแนน 3.51 ขึ้นไป ผลลัพธ์ 1.ครูมีเทคนิคและวิธีการสอนอ่านและเขียนภาษาไทยมากขึ้น