โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา

การตรวจเยี่ยม1 พฤษภาคม 2566
1
พฤษภาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย hednet
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

จัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมผู้เรียน และพัฒนาครู ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์และสังคมปัจจุบัน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

นักเรียน ร้อยละ 70 ของโครงการเกิดการพัฒนาและมีผลการเรียนดีขึ้น ครู ร้อยละ 70 ของโครงการมีทักษะที่สามารถส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนได้