directions_run

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวของอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

ผลการดำเนินโครงการ

สรุปผลการดำเนินโครงการ

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม:
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์บางส่วนของโครงการ
ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

 

ผลผลิตโครงการ

วัตถุประสงค์สถานการณ์เป้าหมายผลผลิตอธิบาย
1 เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวให้กับโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
ตัวชี้วัด : ความสามารถในการพูดโต้ตอบด้านภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวของนักเรียน
0.00

 

2 เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้กับนักเรียน
ตัวชี้วัด : ความสามารถในการพูดโต้ตอบสื่อสารของนักเรียน
0.00

 

ผู้เข้าร่วมโครงการ

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

บทคัดย่อ*

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวให้กับโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง (2) เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้กับนักเรียน

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ (1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหัวข้อ English for Tourism

ข้อเสนอแนะ ได้แก่ (1) ...

หมายเหตุ *

  • บทคัดย่อ จะนำไปใส่ในส่วนบทคัดย่อของรายงานฉบับสมบูรณ์
  • หากต้องการใช้ค่าเริ่มต้นของบทคัดย่อ ให้ลบข้อความในช่องบทคัดย่อ ทั้งหมด แล้วกดปุ่ม Refresh