รายงานผลลัพธ์โครงการ ณ วันที่ 17 มิ.ย. 2567

เป้าหมายตัวชี้วัดของแผนฯผลงานเชิงปริมาณผลงานเชิงคุณภาพคำนิยาม

1. ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการทั้งทางตรงและทางอ้อม

1 ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการทั้งทางตรงและทางอ้อม ผู้รับประโยชน์ทางตรง 0 คน
ผู้รับประโยชน์ทางอ้อม 0 คน
ระบุพฤติกรรมสุขภาพและจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมนั้น ๆ เช่น การปลูกและบริโภคผักปลอดสารพิษ จำนวน 150 ครัวเรือน , จำนวนผู้ลดละบุหรี่ 72 คน เป็นต้น

  2. การเกิดสภาพแวดล้อมหรือปัจจัยทางสังคมที่เอื้อต่อสุขภาวะของคน องค์กรและชุมชนในพื้นที่

  2 การเกิดสภาพแวดล้อมหรือปัจจัยทางสังคมที่เอื้อต่อสุขภาวะของคน องค์กรและชุมชนในพื้นที่ จำนวน 0 แห่ง/พื้นที่
  1) เกิดกฏ กติกา ระเบียบ หรือมาตรการชุมชน 0 พื้นที่
  2) เกิดกลไก ระบบ หรือโครงสร้างชุมชนที่พัฒนาขึ้นใหม่ 0 พื้นที่
  3) เกิดต้นแบบ พื้นที่เรียนรู้ หรือแหล่งเรียนรู้ในระดับชุมชน 0 พื้นที่

  1) เกิดกฏ กติกา ระเบียบ หรือมาตรการชุมชน
  จำนวน 0 พื้นที่

   2) เกิดกลไก ระบบ หรือโครงสร้างชุมชนที่พัฒนาขึ้นใหม่
   จำนวน 0 พื้นที่

    3) เกิดต้นแบบ พื้นที่เรียนรู้ หรือแหล่งเรียนรู้ในระดับชุมชน
    จำนวน 0 พื้นที่

     3. กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นแกนนำในการทำกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ และแกนนำมีบทบาทในการทำให้โครงการประสบผลสำเร็จ

     3 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นแกนนำในการทำกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ และแกนนำมีบทบาทในการทำให้โครงการประสบผลสำเร็จ จำนวน 0 คน

      4. โครงการตัวอย่างที่ปฏิบัติการที่ดี (Best practice)

      4 โครงการตัวอย่างที่ปฏิบัติการที่ดี (Best practice) จำนวน 0 โครงการ

       5. นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

       5 นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ จำนวน 0 กรณี