stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ทดสอบ**
ภายใต้องค์กร เครือข่ายอุดมศึกษา
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 ธันวาคม 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 17 ธันวาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2562
งบประมาณ 120,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ venerable Zhen Yuan (Dai Choo Lee)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.782958975636,100.39622599589place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 17 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 120,000.00
รวมงบประมาณ 120,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อกระตุ้นให้ครูสอนภาษาอังกฤษได้อย่างมีความสุข

 

0.00
2 เพื่อสนับสนุนให้ครูตั้งศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษในโรงเรียน

 

0.00
3 เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น ที่จะมีส่วนร่วมในการฟัง การพูด และการอ่านภาษาอังกฤษ

 

0.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 130
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
โรงเรียนวัดบ่อเกตุวิจิตรวิทยา 60 -
โรงเรียนวัดยางทอง 20 -
โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 50 -
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 7,500.00 1 5,500.00
13 ธ.ค. 61 - 31 ม.ค. 62 การสอนภาษาอังกฤษ 0 7,500.00 -
14 ก.พ. 62 อบรมครูผู้สอน 0 0.00 -
21 มี.ค. 62 - 22 ก.พ. 62 English Contest 0 0.00 5,500.00

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.เน้นการปรับปรุงและพัฒนาครูและนักเรียน 2.เน้นการกระตุ้นให้นักเรียนรักการเรียนภาษาอังกฤษ

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2562 10:16 น.