directions_run

โครงพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นพี่เลี้ยง

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นพี่เลี้ยง
ภายใต้องค์กร เครือข่ายอุดมศึกษา
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 1 กุมภาพันธ์ 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กุมภาพันธ์ 2562 - 31 สิงหาคม 2562
งบประมาณ 420,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสาคร ปานจีน
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดนราธิวาส
ละติจูด-ลองจิจูด 6.6249857984315,101.63282108726place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.พ. 2562 31 ส.ค. 2562 1 ก.พ. 2562 31 ส.ค. 2562 420,000.00
รวมงบประมาณ 420,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ คือ 1) พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 2) ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 3) ผลิตและพัฒนากำลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
4) ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 5) ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และ 6) พัฒนาการบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคนให้นำประเทศสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579)   เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะ
ภาคอุดมศึกษาซึ่งประสานพลังขับเคลื่อนในรูปของเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค 9 เครือข่าย โดยมีสถาบันอุดมศึกษา สมาชิกกระจายทั่วทุกภูมิภาคและมีความพร้อมทั้งด้านความรู้และความเชี่ยวชาญ ทางวิชาการของบุคลากรและ เทคโนโลยีที่จะให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อช่วยพัฒนาโรงเรียนให้ผลิตนักเรียนที่มี คุณภาพเข้าสู่ภาคอุดมศึกษาและเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสูงในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0


      การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้สถาบันอุดมศึกษานำนวัตกรรมทางการศึกษา ทรัพยากร ตลอดจนความรู้ ความเชี่ยวชาญทาง วิชาการของบุคลากร และเทคโนโลยีจากสถาบันอุดมศึกษาไปช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนที่เปิดสอน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยกิจกรรมหลักด้านพัฒนาครูสู่ผู้เรียนด้วยขบวนการ PLC โดยเน้นการพัฒนาครู เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพด้านวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิตและ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีกิจกรรม ได้แก่กิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ของเด็กไทย, กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่
และกิจกรรมอื่น ๆ ตามความต้องการร่วมกันของโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะกิจกรรมที่สามารถส่งผลให้ โรงเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพการศึกษาได้อย่างรวดเร็วหรือเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม เช่น กิจกรรม
การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT) เพื่อการเรียนการสอน เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับโลก การเงิน ธุรกิจ สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและการเป็นพลเมืองที่ดี เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต   จากความสำคัญดังกล่าว วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณคุณภาพศึกษา เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่ตรงจุด การพัฒนาศักยภาพผู้สอน และการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่การศึกษาในระดับสูงต่อไป

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1

เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิตและ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม

11.00 11.00
2 เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง และภูมิปัญญาชาวบ้าน

 

0.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 42
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
ครู 42 -
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 450 3,891.00 4 63,600.00
27 พ.ค. 62 กิจกรรมประชุมโรงเรียนในเครือข่ายโครงพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 30 3,600.00 3,600.00
3 มิ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูและนักเรียน 420 291.00 -
1 ก.ค. 62 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียนโรงเรียนน้ำตกปาโจ(วันครู 2501) 0 0.00 20,000.00
8 ก.ค. 62 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียนโรงเรียนบ้านยี่งอ 0 0.00 20,000.00
15 ก.ค. 62 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียนโรงเรียนบ้านปาลอบาต๊ะ 0 0.00 20,000.00

1.กิจกรรมประชุมโรงเรียนในเครือข่าย 2.กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูและนักเรียน 3.กิจกรรมติดตามและประเมินผลกิจกรรมของโรงเรียน 4.กิจกรรมประชุมวิชาการ นำเสนอและเผยแพร่นิทรรศการผลงานของโครงการ 5.กิจกรรมรายงานและสรุปผลโครงการ

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.ครูมีศักยภาพในพัฒนาการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2.นักเรียนและครูสามารถนำกิจกรรมที่ทำร่วมกันเพื่อให้เกิดความรู้และประโยชน์มากขึ้น 3.นักเรียนมีศักยภาพพัฒนาตนเองให้มีทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิตและทักษะคุณธรรมจริยธรรม 4.บูรณาการความรู้และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง และภูมิปัญญาชาวบ้าน

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2562 10:17 น.