directions_run

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
29 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62 กิจกรรมการอบรมเทคนิคการสอนอ่านและเขียนภาษาไทยแก่ผู้สอนภาษาไทยที่ไม่ตรงตามคุณวุฒิในจังหวัดนราธิวาส 20 52,050.00 52,050.00
2 - 5 ก.ค. 62 กิจกรรมการสอนการอ่านและเขียนภาษาไทยแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา (ช่วงชั้นที่ ๑ ป.๑-ป.๓)ในจังหวัดนราธิวาส 90 197,950.00 -
รวม 110 250,000.00 1 52,050.00