stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการมหาวิทยาลัยตัวอย่าง ปี 2562
ภายใต้องค์กร เครือข่ายอุดมศึกษา
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 6 กุมภาพันธ์ 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 กุมภาพันธ์ 2562 - 30 สิงหาคม 2562
งบประมาณ 17,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยตัวอย่าง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย ภาณุมาศ นนทพันธ์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 7.0143148251878,100.50289163926place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.พ. 2562 1 ส.ค. 2562 1 ก.พ. 2562 30 ก.ย. 2562 16,000.00
2 2 ส.ค. 2562 31 ส.ค. 2562 1,000.00
รวมงบประมาณ 17,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละของเด็กนักเรียนที่ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง
40.00
2 test 2
1.00

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

โรงเรียนอยู่นอกพื้นที่เขตเมือง นักเรียนส่วนใหญ่เป็นมุสลิมที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก ...........

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในเด็กนักเรียน

ร้อยละเด็ก

60.00 70.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 50 60
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
ครู 50 60
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 16,000.00 0 0.00
??/??/???? โรงเรียนตัวอย่าง 2 - ประชุมวางแผน 0 0.00 -
11 ก.พ. 62 - 31 ธ.ค. 62 โรงเรียนตัวอย่าง 1 - ประชุมครู 0 16,000.00 -
28 ก.พ. 62 โรงเรียนตัวอย่าง 2 - จัดกิจกรรมร่วมกับนักเรียน 0 0.00 -
20 มี.ค. 62 โรงเรียนตัวอย่าง 1 - อบรมครูเรื่องการใช้ภาษาไทย 0 0.00 -

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2562 10:17 น.