stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ภายใต้องค์กร เครือข่ายอุดมศึกษา
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 1 พฤษภาคม 2505
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤษภาคม 2505 - 30 กรกฎาคม 2505
งบประมาณ 100,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย ชยพล พุฒยอด
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 0914615276,0914615276
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.พ. 2562 30 ก.ย. 2562 100,000.00
รวมงบประมาณ 100,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละความรู้ความเข้าใจในการแปรรูปทางการเกษตร
20.00

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนาแปรรูปสินค้าทางการเกษตร

จำนวนผลิตภํณฑ์

1.00 2.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 32
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
ครู 2 -
นักเรียน 30 -
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 110,000.00 0 0.00
1 ก.พ. 62 ประชุม 0 10,000.00 -
1 มี.ค. 62 - 1 เม.ย. 62 อบรมการแปรรูปปลาดุก 0 50,000.00 -
4 ก.ค. 62 อบรมการทำขนมเบเกอรี่ 0 50,000.00 -

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2562 10:17 น.