directions_run

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถานอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง U_School Mentoring กรณีศึกษา; โรงเรียนหาดปากเมง

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถานอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง U_School Mentoring กรณีศึกษา; โรงเรียนหาดปากเมง
ภายใต้องค์กร เครือข่ายอุดมศึกษา
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 1 กุมภาพันธ์ 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤษภาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2562
งบประมาณ 30,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสรีวิชัย
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาง จันทรา อุ้ยเอ้ง
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 0813293302
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางลักษมี วิทยา นายธเนศ สินธุ์ประจิม
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดตรัง
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.พ. 2562 30 ส.ค. 2562 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (30,000.00 บาท)

stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาลในปัจจุบัน ได้มุ่งทิศทางในการพัฒนาประเทศชาติเพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยเฉพาะนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ด้านอุดมศึกษา ที่มุ่งเน้นความสำคัญของการส่งเสริมบทบาทให้สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ทั่วประเทศทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่สถานศึกษาในท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ฉะนั้น การจะขับเคลื่อนแนวคิดดังกล่าวเพื่อผลักดัน ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมจากปัจจุบันสู่อนาคต ทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องจำเป็นต้องเข้ามามีส่วนร่วมกันอย่างเป็นระบบและเดินหน้าการพัฒนาไปสู่เป้าหมายในการยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของแต่ละท้องถิ่นทั่วประเทศให้เกิดการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เป็นพี่เลี้ยง เป็นโครงการที่มุ่งเน้นนำนวัตกรรมทางการศึกษา ทรัพยากร ตลอดจนความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิชาการของบุคลากร และเทคโนโลยีจากสถาบันอุดมศึกษาไปช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนที่เปิดสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งแก้ปัญหาการศึกษาของชาติ รวมทั้งการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะชีวิตและการทำงาน ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยใช้รูปแบบกิจกรรม การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย อาทิเช่น การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ รูปแบบการจัดการเรียน การสอนสะเต็มในสถานศึกษา การเรียนรู้แบบ Problem-Based Learning (PBL) การจัดการเรียนรู้แบบชุมชนการเรียนรู้ (Professional Learning Communities : PLC) เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับโลก (Global Awareness) ความรู้เกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ (Financial, Economics, Business and Entrepreneurial Literacy) ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดี (Civic Literacy) ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) และความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy) ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนเติบโตเป็นพลเมืองคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศได้ต่อไปในอนาคต โรงเรียนหาดปากเมงตั้งอยู่ใกล้หาดปากเมงบริเวณชายฝั่งชายทะเลอันดามัน มีชื่อเดิมว่าโรงเรียนบ้านหละเริ่มเปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2483 โดยเปิดสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนได้พัฒนาก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆตามลำดับทั้งด้านอาคารเรียนครูนักเรียนและการจัดการศึกษาโรงเรียนได้เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในปัจจุบันโรงเรียนหาดปากเมงมีการเปิดสอนตั้งระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีนักเรียนในชั้นระดับประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 306 คน โดยมีบุคลากรจำนวน 22 คน เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ประสบปัญหาในรายวิชา คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เนื่องจากทางโรงเรียนมีนักเรียนจำนวนมาก ขาดบุคลากร สื่อและอุปกรณ์การเรียน เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนหาดปากเมง ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นได้จัดทำโครงการฯ เพื่อนำองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา และถ่ายทอดความรู้ให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนหาดปากเมง

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ครูผู้สอนให้มีความสามารถเพิ่มสูงขึ้น

ครูมีความรู้ทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น

0.00
2 เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการให้แก่นักเรียน

นักเรียนมีความรู้ทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น

0.00
3 เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านปฏิบัติให้แก่นักเรียน

นักเรียนนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ที่ได้รับเข้าร่วมแข่งขัน

0.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 7,500.00 3 0.00
1 ก.พ. 62 science1 0 0.00 0.00
6 ส.ค. 62 science 2 0 0.00 0.00
14 ส.ค. 62 math 1 0 0.00 0.00
16 ส.ค. 62 math2 0 7,500.00 -

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2562 10:17 น.