directions_run

โครงการอุดมศึกษาพี่เลี้ยงวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการอุดมศึกษาพี่เลี้ยงวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
ภายใต้องค์กร เครือข่ายอุดมศึกษา
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 15 กุมภาพันธ์ 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กุมภาพันธ์ 2562 - 30 สิงหาคม 2562
งบประมาณ 11,600.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย สาคร ปานจีน
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 073709815,0831955659
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดนราธิวาส
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.พ. 2562 30 ส.ค. 2562 11,600.00
รวมงบประมาณ 11,600.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้ครูนักเรียนร่วมพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ "ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"

 

1.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 11,600.00 0 0.00
28 ก.พ. 62 - 29 มี.ค. 62 การเพาะเห็ดฟาง 0 11,600.00 -

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2562 10:19 น.