directions_run

สร้างสรรค์เครือข่าย Hybrid PLC ผ่าน TPCK Model เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนใต้

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ สร้างสรรค์เครือข่าย Hybrid PLC ผ่าน TPCK Model เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร เครือข่ายอุดมศึกษา
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กุมภาพันธ์ 2562 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 0.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. ดร.มะยูตี ดือรามะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ประธาน 2. ดร.อิสมาอีล ราโอบ ผู้อำนวยการสำนักวิจัย รองประธาน 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูฮามัสสกรี มันยูนุ คณบดี กรรมการ 4. อาจารย์มาหามะรอสลี แมยู รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กรรมการ 5.
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด 6.7357204226189,101.32374016244place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 30 ก.ย. 2562 400,000.00
รวมงบประมาณ 400,000.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (400,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (0.00 บาท)

stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 71,000.00 1 53,500.00
1 ก.พ. 62 - 7 ก.พ. 69 ประชุมคณะกรรมการ 0 15,000.00 53,500.00
1 ก.พ. 62 อบรมผู้รับผิดชอบ 0 0.00 -
1 - 2 มี.ค. 62 Workshop 1 0 28,000.00 -
2 - 3 มี.ค. 62 QAiMt Model KAHOOT 0 28,000.00 -

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2562 10:30 น.