directions_run

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพในชุมชนของนักเรียนในจังหวัดยะลา

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพในชุมชนของนักเรียนในจังหวัดยะลา
ภายใต้องค์กร เครือข่ายอุดมศึกษา
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 22 เมษายน 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 13 พฤษภาคม 2562 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 240,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ วิทยาลัยชุมชนยะลา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวทรงจรรย์ แสงอรุณ วิทยาลัยชุมชนยะลา
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ สำนักงานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดยะลา
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 13 มิ.ย. 2562 30 ก.ย. 2562 240,000.00
รวมงบประมาณ 240,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 นักเรียนในพื้นที่มีความสนใจและวิเคราะห์ความต้องการจากกลุ่มเป้าหมาย
80.00

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

วิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา บริหารจัดการโดยชุมชน มีหน้าที่ให้การศึกษาและฝึกอบรมด้านวิชาการและวิชาชีพตามหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและส่งเสริมพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของบุคคลในชุมชน โดยมุ่งเน้นหลักสูตรที่หลากหลายและมีความยืดหยุ่น เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สามารถเชื่อมโยงความรู้ด้านวิชาการและการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างวิทยาลัยชุมชนและหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ทางความคิดของนักเรียน ร่วมกับการวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนโดยรอบเกี่ยวกับอาชีพ ดังนั้น การจัดประสบการณ์และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้าน"ทักษะอาชีพ" และการเรียนรู้ "ทักษะชีวิต"

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 240,000.00 0 0.00
27 - 31 พ.ค. 62 กิจกรรมที่ 1 ประสานหน่วยงานและกลุ่มเป้าหมายและสำรวจความต้องการแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพ 0 10,000.00 -
25 มิ.ย. 62 - 5 ก.ค. 62 กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพ 0 120,000.00 -
22 - 26 ก.ค. 62 กิจกรรมที่ 3 การอบรมการเรียนรู้ด้านอาชีพ 0 80,000.00 -
5 - 9 ส.ค. 62 กิจกรรมที่ 5 การสรุปรายงานผลโครงการ และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 0 25,000.00 -
2 - 6 ก.ย. 62 กิจกรรมที่ 4 การติดตามประเมินผลโครงการ และถอดบทเรียนจากการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 0 5,000.00 -

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1. การสำรวจความต้องการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพ
  2. การปฐมนิเทศ และการสำรวจความสนใจด้านอาชีพ
  3. การพัฒนาอบรมด้านอาชีพ
  4. จัดอบรมด้านอาชีพ
stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2562 10:00 น.