directions_run

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิต และทักษะพัฒนาอาชีพ

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิต และทักษะพัฒนาอาชีพ
ภายใต้องค์กร เครือข่ายอุดมศึกษา
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2562 - 25 กันยายน 2562
งบประมาณ 180,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชยพล พุฒยอด
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสาวสมพร โรยทั่ว
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 12 ก.ค. 2562 15 ก.ย. 2562 180,000.00
รวมงบประมาณ 180,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1.เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ และดำเนินชีวิตในการประกอบอาชีพ

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 180 คน

0.00
2 เพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิดในการทำงานของนักเรียน

ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 80

0.00
3 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานและอาชีพให้กับนักเรียนให้มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้แก่ตนเองและครอบครัว

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ จำนวน 6 เล่ม

0.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 180
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
คณะครู บุคลากร เจ้าหน้าที่วิทยาลัยชุมชน และนักเรีย 180 -
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 222,500.00 5 175,200.00
12 ก.ค. 62 กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน 0 0.00 3,000.00
1 - 31 ส.ค. 62 กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ "การทำขนมเพื่อการประกอบอาชีพ" 0 45,500.00 45,500.00
1 - 31 ส.ค. 62 กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ "การแปรรูปผลิตภณฑิ์ทางการเกษตร" 0 91,000.00 45,500.00
1 - 31 ส.ค. 62 กิจกรรมที่ 5 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ 0 35,700.00 35,700.00
1 - 31 ส.ค. 62 กิจกรรมที่ 6 ประชุมเพื่อติดตามและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ 0 4,800.00 -
29 ส.ค. 62 กิจกรรมที่ 4 ฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ "งานหัตถกรรม" 0 45,500.00 45,500.00
  1. แต่งตั้งขณะทำงานเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิต และทักษะพัฒนาอาชีพ
  2. ประชุมคณะทำงานเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิต และทักษะพัฒนาอาชีพ 3.ติดต่อและประสานงานด้านต่างๆ เช่น วิทยากร ผู้เข้าร่สมประชุม อาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม เป็นต้น 4.จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ ที่ใช้ในการฝึกอบรมตามโครงการเรียนรู้ทักษะชีวิต และทักษะพัฒนาอาชีพ 5.ดำเนินการโครงการการเรียนรู้ทักษะชีวิต และทักษะพัฒนาอาชีพ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-เดือนสิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี และโรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียน 6.ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ และสรุปผลการดำเนินงานโครงการ
  3. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและเผยแพ่รผลการดำเนินงานต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางการสื่่อสารต่างๆ เช่น เว็บไซด์ของวิทยาลัยชุมชน วารสารประจำเดือน เป็นต้น
stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพ
  2. ผู้เะรียนเกิดกระบวนการคิดในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
  3. ผู้เรียนสามารถสร้างงาน และสร้างอาชีพให้กับตนเองมรอาชีพเสริม เพิ่มรายได้แก่ตนเองและครอบครัว
stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2562 09:13 น.