directions_run

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนใต้ โดยมีวิทยาลัยชุมชนสงขลาเป็นพี่เลี้ยง

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพครูและแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนใต้ โดยมีวิทยาลัยชุมชนสงขลาเป็นพี่เลี้ยง
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 0.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ วิทยาลัยชุมชนสงขลา
ผู้รับผิดชอบโครงการ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 0.00
รวมงบประมาณ 0.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้สามารถออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบการใช้สื่อ e-learning พัฒนาการเรียนการสอนได้ 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยให้สามารถจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยด้วยวิธีการเดินตามรอยเท้าพ่ออยู่อย่างพอเพียง 3. เพื่อจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นโรงเรียนยุวชนชาวประมงในโรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง

1.โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมีสื่อการสอนแบบ e-learning เพื่อการเรียนการสอน อย่างน้อย 1 รายวิชา 2.โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมีรูปแบบการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัยเดินตามรอยเท้าพ่ออยู่อย่างพอเพียงอย่างน้อย  1 ชุดการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน 3.โรงเรียนเป้าหมายพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นได้อย่างน้อย 1 เรื่อง

15.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 436.00 0 0.00
29 มิ.ย. 62 - 27 ธ.ค. 62 การพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยให้สามารถจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยด้วยวิธีการเดินตามรอยเท้าพ่ออยู่อย่างพอเพียงตามความเหมาะสมกับผู้เรียน 0 102.00 -
14 ส.ค. 62 - 27 ธ.ค. 62 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนยุวชนชาวประมง 0 60.00 -
21 ก.ย. 62 การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้สามารถ ออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบการใช้สื่อ e-learning พัฒนาการเรียนการสอน 0 137.00 -
21 ก.ย. 62 0 137.00 -

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2562 15:49 น.