directions_run

โครงการสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แก่ครูในโรงเรียน ระดับประถมศึกษา : กิจกรรมการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แก่ครูในโรงเรียน ระดับประถมศึกษา : กิจกรรมการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ภายใต้องค์กร เครือข่ายอุดมศึกษา
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 253,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวุฒิชัย ศรีช่วย
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 0841958880
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายวุฒิชัย ศรีช่วย
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดนราธิวาส
ละติจูด-ลองจิจูด 6.4387270586651,101.78817987442place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แก่ครูในระดับประถมศึกษา โดยใช้กิจกรรมการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาที่มีคุณภาพ

จำนวนโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จำนวน 8 โรงเรียน

8.00 8.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 0.00 4 50,660.00
2 ส.ค. 62 ให้ความรู้การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และการทำโครงงาน 0 0.00 6,600.00
5 ส.ค. 62 อบรมให้ความรู้แก่คุณครู และนักเรียนโรงเรียนเกษมทรัพย์ 0 0.00 3,220.00
5 ส.ค. 62 ประกวดโครงงาน อบรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 0 0.00 39,000.00
8 ส.ค. 62 การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง 0 0.00 1,840.00
??/??/???? 0 0.00 -

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2562 10:24 น.