directions_run

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

assignment
บันทึกกิจกรรม
โครงการย่อยที่ 4 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อุทยานธรณีโลกสตูลในโรงเรียน กิจกรรมที่ 1 การประชุมระดมความคิด ตระหนักในหลักการเป้าหมายและร่วมบูรณาการแผนการดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการโครงการในโรงเรียนที่จะดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อุทยานธรณีโล24 มิถุนายน 2562
24
มิถุนายน 2562รายงานจากพื้นที่ โดย นายอัศวยุช เทศอาเส็น
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

วิทยาลัยชุมชนสตูลเดินหน้าลุยโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

ในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 โดย ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล ได้มอบหมายให้ ดร.มาณี ฉัตรชัยวงศ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล และคณะ ลงพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการย่อยที่ 4 กิจกรรมย่อย 4.1 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อุทยานธรณีโลกสตูลในโรงเรียน ดำเนินการจัดประชุมระดมความคิด ตระหนักในหลักการเป้าหมาย และร่วมบูรณาการแผนการดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการโครงการในโรงเรียนที่จะดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อุทยานธรณีโลกสตูลในโรงเรียน ณ ห้องประชุมชบา วิทยาลัยชุมชนสตูล อ.เมืองสตูล จ.สตูล โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 3 โรงเรียน สร้างความพึงพอใจให้ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบเป็นอย่างมาก

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

วิทยาลัยชุมชนสตูลร่วมกับโรงเรียนกลุ่ม พญาบังสา โดย ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล ได้มอบหมายให้ ดร.มาณี ฉัตรชัยวงศ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล และคณะ ดำเนินโครงการย่อยที่ 4 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อุทยานธรณีโลกสตูลในโรงเรียน กิจกรรมที่ 1 การประชุมระดมความคิด ตระหนักในหลักการเป้าหมายและร่วมบูรณาการแผนการดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการโครงการในโรงเรียนที่จะดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อุทยานธรณีโลกสตูลในโรงเรียน (กลุ่ม 3 กลุ่มทะเล) ในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชบา วิทยาลัยชุมชนสตูล โดยผู้เข้าร่วม จำนวน 3 โรงเรียน คือ ครูกลุ่มทะเล ประกอบด้วย ครูโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา, ครูโรงเรียนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา, ครูโรงเรียนบ้านยะระโตดนุ้ย มีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 10 คน โดยมีหัวข้อดังนี้

1.การเก็บข้อมูลด้านแหล่งเรียนรู้

 • แหล่งเรียนรู้ภายใน
 • แหล่งเรียนรู้ภายนอก
 • สถานที่ตั้ง
    - แผนที่เดินดิน   - ประวัติความเป็นมาเรื่องเล่า   - การใช้สอย/การใช้ประโยชน์   - การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแล   - ภูมิปัญญา/ปราชญ์ชาวบ้าน   - อื่นๆ

เบื้องต้นได้มีการระดมความคิด แลกเปลี่ยนความรู้ เรื่องแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา จากนั้นทำการคัดแยกประเภทออกเป็นบุคคล สถานที่ จากนั้นได้มอบหมายให้ทุกโรงเรียนดำเนินการจัดกลุ่มนักเรียนเพื่อทำการลงพื้นที่สำรวจร่วมกับครูและบุคคลในชุมชน สำรวจแหล่งเรียนรู้รอบโรงเรียน และรวบรวมข้อมูลตามหัวข้อต่างๆ ระหว่างวันที่ 25 มิ.ย. – 30 ก.ค. 2562

2.รูปแบบการจัดทำเอกสารแหล่งเรียนรู้

 • ไวนิลแผนที่แหล่งเรียนรู้รอบโรงเรียน โดยจัดเป็นมุมความรู้ไว้ในห้องสมุดของทุกโรงเรียน

3.ปฏิทินการดำเนินการ

 • กำหนดช่วงเวลามอบหมายงานให้นักเรียนสรุปผลข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจให้อยู่ในรูปแบบของแผนที่เดินดิน ช่วงเวลาดำเนินการระหว่างวันที่ 26 มิ.ย. – 25 ส.ค. 2562
 • กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแต่ละสถานศึกษาโดยนักเรียน วันที่ 29 ส.ค. 2562 ประกอบด้วย กลุ่มพญาบังสา, กลุ่มชายแดน, กลุ่มทะเล และคณะครู วชช.สตูล

4.กำหนดการนิเทศติดตาม

 • ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. – 28 ส.ค. 2562 ดำเนินการโดย วชช.สตูล ติดตามความคืบหน้าลงพื้นที่ไปในแต่ละโรงเรียน เพื่อสอบถามความต้องการและปัญหา อุปสรรคระหว่างการดำเนินการ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการย่อยที่ 4 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อุทยานธรณีโลกสตูลในโรงเรียนกิจกรรมที่ 1 การประชุมระดมความคิด ตระหนักในหลักการเป้าหมายและร่วมบูรณาการแผนการดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการโครงการในโรงเรียนที่จะดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อุทยานธรณีโลกสตูลในโรงเรียน (กลุ่ม 3) จำนวนเงินทั้งสิ้น 3,000 บาท

โครงการย่อยที่ 3 โครงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียนในเขตอุทยานธรณีโลกสตูล กิจกรรมที่ 7 กิจกรรม ติดตาม นิเทศแบบกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียนในเขตอุทยานธรณีโลกสตูล24 มิถุนายน 2562
24
มิถุนายน 2562รายงานจากพื้นที่ โดย นายอัศวยุช เทศอาเส็น
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

วิทยาลัยชุมชนสตูลร่วมกับครูแกนนำโรงเรียนจัดฝึกอบรม โดย ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการ โครงการย่อยที่ 3 โครงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียนในเขตอุทยานธรณีโลกสตูล

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรม ติดตาม นิเทศแบบกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียนในเขตอุทยานธรณีโลกสตูล จำนวน 7 หลักสูตร คือ หลักสูตรขนมผูกรัก, หลักสูตรขนมแนหรำ, หลักสูตรการทำพวงกุญแจยาง, หลักสูตรขนมลุกชุบ, หลักสูตรผัดไทยชาวเกาะ, หลักสูตรการทำน้ำพริกไตปลาแห้ง, หลักสูตรเบเกอรี่ โดยได้ดำเนินให้กับครูแกนนำและนักเรียนในโรงเรียน จำนวน 11 โรงเรียน โดยจัดการเรียนการสอนในระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน 2562 – 25 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยมีการติดตาม นิเทศแบบกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียนในเขตอุทยานธรณีโลกสตูลต่อไป

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

วิทยาลัยชุมชนสตูลร่วมกับครูแกนนำโรงเรียนจัดฝึกอบรม โดย ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการ โครงการย่อยที่ 3 โครงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียนในเขตอุทยานธรณีโลกสตูล กิจกรรมที่ 7 กิจกรรม ติดตาม นิเทศแบบกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียนในเขตอุทยานธรณีโลกสตูล จำนวน 7 หลักสูตร คือ หลักสูตรขนมผูกรัก, หลักสูตรขนมแนหรำ, หลักสูตรการทำพวงกุญแจยาง, หลักสูตรขนมลุกชุบ, หลักสูตรผัดไทยชาวเกาะ, หลักสูตรการทำน้ำพริกไตปลาแห้ง, หลักสูตรเบเกอรี่ โดยได้ดำเนินให้กับครูแกนนำและนักเรียนในโรงเรียน จำนวน 11 โรงเรียน ดังนี้

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ฝึกอบรมหลักสูตรการทำน้ำพริกไตปลาแห้ง
ณ โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ฝึกอบรมหลักสูตรผัดไทยชาวเกาะ
ณ โรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ฝึกอบรมหลักสูตรขนมลูกชุบ
ณ โรงเรียนบ้านวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ฝึกอบรมหลักสูตรเบเกอรี่ โดยมีการฝึกอบรมทำเค้กกล้วยหอมและโดนัทเค้ก
ณ โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ฝึกอบรมหลักสูตรขนมผูกรัก
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จ.สตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ฝึกอบรมหลักสูตรขนมพื้นบ้าน (ขนมแนหรำงาสมุนไพร)
ณ โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ฝึกอบรมหลักสูตรเบเกอรี่ โดยมีการฝึกอบรมทำเค้กกล้วยหอมและโดนัทเค้ก ณ โรงเรียนบ้านควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ฝึกอบรมหลักสูตรขนมขนมพื้นบ้าน (ขนมแนหรำงาสมุนไพร)
ณ โรงเรียนบ้านใหม่ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ฝึกอบรมหลักสูตรขนมพื้นบ้าน (ขนมแนหรำงาสมุนไพร)
ณ โรงเรียนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ฝึกอบรมหลักสูตรการทำพวงกุญแจยาง
ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ฝึกอบรมหลักสูตรเบเกอรี่
ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

โดยใช้งบประมาณทั้งหมด 44,000 บาท

โครงการย่อยที่ 3 โครงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียนในเขตอุทยานธรณีโลกสตูล กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียนในเขตอุทยานธรณีโลกสตูล21 มิถุนายน 2562
21
มิถุนายน 2562รายงานจากพื้นที่ โดย นายอัศวยุช เทศอาเส็น
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

วิทยาลัยชุมชนสตูลร่วมกับครูแกนนำโรงเรียนจัดฝึกอบรม โดย ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการ โครงการย่อยที่ 3 โครงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียนในเขตอุทยานธรณีโลกสตูล

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียนในเขตอุทยานธรณีโลกสตูล จำนวน 7 หลักสูตร คือ หลักสูตรขนมผูกรัก, หลักสูตรขนมแนหรำ, หลักสูตรการทำพวงกุญแจยาง, หลักสูตรขนมลุกชุบ, หลักสูตรผัดไทยชาวเกาะ, หลักสูตรการทำน้ำพริกไตปลาแห้ง, หลักสูตรเบเกอรี่ โดยได้ดำเนินให้กับครูแกนนำและนักเรียนในโรงเรียน จำนวน 11 โรงเรียน โดยจัดการเรียนการสอนในระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน 2562 – 27 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. สอนโดยวิทยากรหลักสูตรฝึกอบรม ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสามารถเชี่ยวชาญในการพัฒนาอาชีพ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

วิทยาลัยชุมชนสตูลร่วมกับครูแกนนำโรงเรียนจัดฝึกอบรม โดย ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการ โครงการย่อยที่ 3 โครงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียนในเขตอุทยานธรณีโลกสตูล กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียนในเขตอุทยานธรณีโลกสตูล จำนวน 7 หลักสูตร ให้กับครูแกนนำและนักเรียนในโรงเรียน จำนวน 11 โรงเรียน เพื่อให้ครูแกนนำแต่ละโรงเรียนมีทักษะในหลักสูตรนั้นๆ และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนได้ ดังนี้

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 อบรมหลักสูตรเบเกอรี่ (เค้กกล้วยหอม,โดนัทเค้ก)
ครูแกนนำโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล , โรงเรียนบ้านควนสตอ ,โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง
ฝึกอบรม ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล มีครูแกนนำเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 6 คน
วิทยากรผู้สอน คือ อ.ณิชาภัทร วรสันติกุล

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 อบรมหลักสูตรการทำพวงกุญแจยาง
ครูแกนนำโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 บ้านควนโพธิ์ ฝึกอบรม ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านควนโพธิ์ ครูแกนนำเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 2 คน วิทยากรผู้สอน คือ นายอรรถกร โชติพืช

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 อบรมหลักสูตรขนมพื้นบ้าน (ขนมแนหรำงาสมุนไพร)
ครูแกนนำโรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน ,โรงเรียนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา, โรงเรียนบ้านใหม่
ฝึกอบรม ณ โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน มีครูแกนนำเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 6 คน วิทยากรผู้สอน คือ นางสาวสระ หลงเจะ

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 อบรมหลักสูตรขนมลูกชุบ ครูแกนนำโรงเรียนบ้านวังประจัน
ฝึกอบรม ณ โรงเรียนบ้านวังประจัน มีครูแกนนำเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 3 คน วิทยากรผู้สอน คือ นางจริยา วงศ์สัมพันธ์

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 อบรมหลักสูตรการน้ำพริกไตปลาแห้ง ครูแกนนำโรงเรียนเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา
ฝึกอบรม ณ โรงเรียนเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา มีครูแกนนำเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 3 คน วิทยากรผู้สอน คือ นางสาวจุฑารัตน์ บิลังโหลด

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 อบรมหลักสูตรผัดไทยชาวเกาะ ครูแกนนำโรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ย
ฝึกอบรม ณ โรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ย มีครูแกนนำเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 3 คน วิทยากรผู้สอน คือ นางกนิษฐา รับไทรทอง

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 อบรมหลักสูตรขนมผูกรัก ครูแกนนำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล ฝึกอบรม ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล มีครูแกนนำเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 3 คน วิทยากรผู้สอน คือ นางสาวจุฑารัตน์ บิลังโหลด

โดยมีค่าใช้จ่ายทั้งหมด 9,200.00 บาท

โครงการย่อยที่ 2 โครงการบูรณาการความรู้สู่วิชาชีพพัฒนามัคคุเทศก์น้อยของท้องถิ่น กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมค่ายมัคคุเทศก์น้อยของชุมชน ครั้งที่ 218 มิถุนายน 2562
18
มิถุนายน 2562รายงานจากพื้นที่ โดย นายอัศวยุช เทศอาเส็น
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

กำหนดการ

กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศก์น้อยของท้องถิ่น

โครงการย่อยที่ 2 โครงการบูรณาการความรู้สู่วิชาชีพพัฒนามัคคุเทศก์น้อยของท้องถิ่น

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมค่ายมัคคุเทศก์น้อยของชุมชน ครั้งที่ 2

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

ในวันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล ต.เกตรี อ.เมืองสตูล จ.สตูล

เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน

เวลา 09.00 – 09.30 น. พิธีเปิด และบรรยายพิเศษ โดย ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล

เวลา 09.30 – 10.00 น. แนะนำกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศก์น้อยของท้องถิ่น โครงการย่อยที่ 2 โครงการบูรณาการความรู้สู่วิชาชีพพัฒนามัคคุเทศก์น้อย ของท้องถิ่น โดยวิทยากร นายอัศวยุช เทศอาเส็น ผู้รับผิดชอบโครงการ

เวลา 10.00 – 12.00 น. ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร “มัคคุเทศก์น้อยของท้องถิ่น” โดยวิทยากร นายอัศวยุช เทศอาเส็น ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะ

เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 16.00 น. ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร “การจัดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์น้อย” โดยวิทยากร นายอัศวยุช เทศอาเส็น ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะ


หมายเหตุ

 1. กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 2. พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.
circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • วิทยาลัยชุมชนสตูลร่วมกับสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสตูล และภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล มอบหมายให้นายอัศวยุช เทศอาเส็น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูลดำเนินโครงการย่อยที่ 2 โครงการบูรณาการความรู้สู่วิชาชีพพัฒนามัคคุเทศก์น้อยของท้องถิ่น กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมค่ายมัคคุเทศก์น้อยของชุมชน ครั้งที่ 2 ในวันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล ต.เกตรี อ.เมืองสตูล จ.สตูล โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 15 คน จำนวน 7 โรงเรียน คือ ผู้ประสานโครงการฯ โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา, ผู้ประสานโครงการฯ โรงเรียนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา, ผู้ประสานโครงการฯ โรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ย, ผู้ประสานโครงการฯ โรงเรียนบ้านควนสตอ, ผู้ประสานโครงการฯ โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง, ผู้ประสานโครงการฯ โรงเรียนบ้านวังประจัน และผู้ประสานโครงการฯ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล

 • การดำเนินโครงการย่อยที่ 2 โครงการบูรณาการความรู้สู่วิชาชีพพัฒนามัคคุเทศก์น้อยของท้องถิ่น กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมค่ายมัคคุเทศก์น้อยของชุมชน ครั้งที่ 2 โดยเบิกจ่ายจากโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 4,300 บาท

กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านมัคคุเทศก์น้อยของท้องถิ่น14 มิถุนายน 2562
14
มิถุนายน 2562รายงานจากพื้นที่ โดย นายอัศวยุช เทศอาเส็น
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

วิทยาลัยชุมชนสตูลจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านมัคคุเทศก์น้อยของท้องถิ่น ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 โดย ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล ได้มอบหมายให้ นายอัศวยุช เทศอาเส็น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านมัคคุเทศก์น้อยของท้องถิ่น ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ณ โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน สามารถสร้างความสนุกสนานและได้รับความรู้จากกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างมาก

โครงการย่อยที่ 5 โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพื่อการศึกษาของครู กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมประชุม อบรมพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพื่อการศึกษา14 มิถุนายน 2562
14
มิถุนายน 2562รายงานจากพื้นที่ โดย นายอัศวยุช เทศอาเส็น
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

กำหนดการอบรม

โครงการย่อยที่ 5 โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพื่อการศึกษาของครู

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

ในระหว่างวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. - 16.00 น.

ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล ต.เกตรี อ.เมืองสตูล จ.สตูล

วันที่ 14 มิถุนายน 2562

เวลา 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน เวลา 08.30 – 09.00 น. พิธีเปิด และบรรยายพิเศษ เวลา 09.00 – 12.00 น. ฝึกอบรมหัวข้อ การประยุกต์ใช้สื่อ ICT เพื่อการเรียนรู้
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดย นายเชษฐา เถาวัลย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล,
นางสาวฐรินดา สังยาหยา ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ และคณะ เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน เวลา 13.00 – 16.00 น. ฝึกอบรมหัวข้อ การใช้ Google Classroom เพื่อการจัดการชั้นเรียน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดย นายเชษฐา เถาวัลย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล,
นางสาวฐรินดา สังยาหยา ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ และคณะ

วันที่ 15 มิถุนายน 2562

เวลา 09.00 – 12.00 น. ฝึกอบรมหัวข้อ การใช้ Google Classroom เพื่อการจัดการชั้นเรียน (ต่อ) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดย นายเชษฐา เถาวัลย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล,
นางสาวฐรินดา สังยาหยา ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ และคณะ เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน เวลา 13.00 – 16.00 น. ฝึกอบรมหัวข้อ การใช้งาน ICT เพื่อส่งเสริมอาชีพให้นักเรียน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดย นายเชษฐา เถาวัลย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล,
นางสาวฐรินดา สังยาหยา ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ และคณะ เวลา 16.00 – 16.30 น. สรุปผลการฝึกอบรม และปิดการฝึกอบรม


หมายเหตุ

 1. กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 2. พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.
circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

วิทยาลัยชุมชนสตูลร่วมกับสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสตูล และภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล เป็นประธานที่ประชุมพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และบุคลากร ได้กำหนดจัดโครงการย่อยที่ 5 โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพื่อการศึกษาของครู กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมประชุม อบรมพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพื่อการศึกษา ในระหว่างวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล ต.เกตรี อ.เมืองสตูล จ.สตูล โดยผู้เข้าร่วม จำนวน 11 โรงเรียน คือ ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล, ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้านควนโพธิ์), ครูโรงเรียนบ้านใหม่, ครูโรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน, ครูโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา, ครูโรงเรียนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา, ครูโรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ย, ครูโรงเรียนบ้านควนสตอ, ครูโรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง, ครูโรงเรียนบ้านวังประจัน และครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล มีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 50 คน โดยมีหัวข้อดังนี้

 • การประยุกต์ใช้สื่อ ICT เพื่อการเรียนรู้
 • การใช้ Google Classroom เพื่อการจัดการชั้นเรียน
 • การใช้งาน ICT เพื่อส่งเสริมอาชีพให้นักเรียน
 • การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงินทั้งสิ้น 33,000 บาท
โครงการย่อยที่ 4 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อุทยานธรณีโลกสตูลในโรงเรียน กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมประชุมระดมความคิด ตระหนักในหลักการ เป้าหมาย และร่วมบูรณาการ แผนการ ดำเนินงานและกลไก การบริหารจัดการโครงการในโรงเรียนที่จะดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อุทยา11 มิถุนายน 2562
11
มิถุนายน 2562รายงานจากพื้นที่ โดย นายอัศวยุช เทศอาเส็น
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

วิทยาลัยชุมชนสตูลส่งเสริมแหล่งเรียนรู้อุทยานธรณีโลกสตูลในโรงเรียน​

ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 โดย ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล ได้มอบหมายให้ ดร.มาณี ฉัตรชัยวงศ์ รองผู้อำนวยการและคณะ ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการย่อยที่ 4 กิจกรรมย่อย 4.1 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อุทยานธรณีโลกสตูลในโรงเรียน ดำเนินการจัดประชุมระดมความคิด ตระหนักในหลักการเป้าหมายและร่วมบูรณาการแผนการดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการโครงการในโรงเรียนที่จะดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อุทยานธรณีโลกสตูลในโรงเรียน​ (กลุ่มชายแดน)​ จำนวน 4 โรงเรียน ณ​ โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง​ อำเภอควนโดน​ เพื่อที่จะเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของนักเรียนต่อไป

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

วิทยาลัยชุมชนสตูลร่วมกับโรงเรียนกลุ่ม พญาบังสา โดย ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล ได้มอบหมายให้ ดร.มาณี ฉัตรชัยวงศ์ รองผู้อำนวยการและคณะ ดำเนินโครงการย่อยที่ 4 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อุทยานธรณีโลกสตูลในโรงเรียน กิจกรรมที่ 1 การประชุมระดมความคิด ตระหนักในหลักการเป้าหมายและร่วมบูรณาการแผนการดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการโครงการในโรงเรียนที่จะดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อุทยานธรณีโลกสตูลในโรงเรียน (กลุ่ม 2 กลุ่มชายแดน) ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง อ.ควนโดน จ.สตูล โดยผู้เข้าร่วม จำนวน 3 โรงเรียน คือ ครูโรงเรียนบ้านวังประจัน, ครูโรงเรียนบ้านควนสตอ, ครูโรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง,ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล มีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 12 คน โดยมีหัวข้อดังนี้
1.การเก็บข้อมูลด้านแหล่งเรียนรู้   - แหล่งเรียนรู้ภายใน   - แหล่งเรียนรู้ภายนอก   - สถานที่ตั้ง
  - แผนที่เดินดิน   - ประวัติความเป็นมาเรื่องเล่า   - การใช้สอย/การใช้ประโยชน์   - การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแล   - ภูมิปัญญา/ปราชญ์ชาวบ้าน   - อื่นๆ   เบื้องต้นได้มีการระดมความคิด แลกเปลี่ยนความรู้ เรื่องแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา จากนั้นทำการคัดแยกประเภทออกเป็นบุคคล สถานที่ จากนั้นได้มอบหมายให้ทุกโรงเรียนดำเนินการจัดกลุ่มนักเรียนเพื่อทำการลงพื้นที่สำรวจร่วมกับครูและบุคคลในชุมชน สำรวจแหล่งเรียนรู้รอบโรงเรียน และรวบรวมข้อมูลตามหัวข้อต่างๆ ระหว่างวันที่ 25 มิ.ย. – 30 ก.ค. 2562 2. รูปแบบการจัดทำเอกสารแหล่งเรียนรู้
  - ไวนิลแผนที่แหล่งเรียนรู้รอบโรงเรียน โดยจัดเป็นมุมความรู้ไว้ในห้องสมุดของทุกโรงเรียน 3. ปฏิทินการดำเนินการ   - กำหนดช่วงเวลามอบหมายงานให้นักเรียนสรุปผลข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจให้อยู่ในรูปแบบของแผนที่เดินดิน ช่วงเวลาดำเนินการระหว่างวันที่ 26 มิ.ย. – 25 ส.ค. 2562
  - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแต่ละสถานศึกษาโดยนักเรียน วันที่ 29 ส.ค. 2562 ประกอบด้วย กลุ่มพญาบังสา, กลุ่มชายแดน, กลุ่มทะเล และคณะครู วชช.สตูล
4. กำหนดการนิเทศติดตาม
  - ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. – 28 ส.ค. 2562 ดำเนินการโดย วชช.สตูล ติดตามความคืบหน้าลงพื้นที่ไปในแต่ละโรงเรียน เพื่อสอบถามความต้องการและปัญหา อุปสรรคระหว่างการดำเนินการ     ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการย่อยที่ 4 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อุทยานธรณีโลกสตูลในโรงเรียนกิจกรรมที่ 1 การประชุมระดมความคิด ตระหนักในหลักการเป้าหมายและร่วมบูรณาการแผนการดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการโครงการในโรงเรียนที่จะดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อุทยานธรณีโลกสตูลในโรงเรียน (กลุ่ม 2 ) จำนวนเงินทั้งสิ้น 7,870 บาท

โครงการย่อยที่ 3 โครงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียนในเขตอุทยานธรณีโลกสตูล กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมประชุมระดมความคิด ตระหนักในหลักการ เป้าหมาย และร่วมบูรณาการ แผนการ ดำเนินงานและกลไก การบริหารจัดการโครงการในโรงเรียนที่จะดำเนินการ31 พฤษภาคม 2562
31
พฤษภาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย นายอัศวยุช เทศอาเส็น
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

วิทยาลัยชุมชนสตูลจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โครงการย่อยที่ 3 โครงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียนในเขตอุทยานธรณีโลกสตูล

  วิทยาลัยชุมชนสตูลร่วมกับครูแกนนำโรงเรียนเข้าร่วมประชุมโดย  ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการย่อยที่ 3 โครงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียนในเขตอุทยานธรณีโลกสตูล กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมประชุมระดมความคิด ตระหนักในหลักการ เป้าหมาย และร่วมบูรณาการ แผนการ ดำเนินงานและกลไก การบริหารจัดการโครงการในโรงเรียนที่จะดำเนินการ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมกาหลง วิทยาลัยชุมชนสตูล ต.เกตรี  อ.เมืองสตูล จ.สตูล โดยมีครูแกนนำเข้าร่วม จำนวน 11 โรงเรียน คือ ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล, ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้านควนโพธิ์), ครูโรงเรียนบ้านใหม่, ครูโรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน, ครูโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา, ครูโรงเรียนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา, ครูโรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ย, ครูโรงเรียนบ้านควนสตอ, ครูโรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง, ครูโรงเรียนบ้านวังประจัน และครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล มีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 45 คน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ซึ่งได้ระดมความคิดและนำเสนอหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงตามความต้องการของแต่ละโรงเรียน ซึ่งสรุปได้ดังนี้
1.หลักสูตรขนมผูกรัก คือ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล 2.หลักสูตรขนมพื้นบ้าน คือ โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน , โรงเรียนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา , โรงเรียนบ้านใหม่
3.หลักสูตรการทำพวงกุญแจยาง คือ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้านควนโพธิ์) 4.หลักสูตรขนมลุกชุบ คือ โรงเรียนบ้านวังประจัน
5.หลักสูตรผัดไทยชาวเกาะ คือ โรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ย 6.หลักสูตรการทำน้ำพริกไตปลาแห้ง คือ โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา 7.หลักสูตรเบเกอรี่ คือ โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล , โรงเรียนบ้านควนสตอ ,โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 13,800 บาท

โครงการย่อยที่ 4 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อุทยานธรณีโลกสตูลในโรงเรียน กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมประชุมระดมความคิด ตระหนักในหลักการ เป้าหมาย และร่วมบูรณาการ แผนการ ดำเนินงานและกลไก การบริหารจัดการโครงการในโรงเรียนที่จะดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อุทยา28 พฤษภาคม 2562
28
พฤษภาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย นายอัศวยุช เทศอาเส็น
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

วิทยาลัยชุมชนสตูลเดินหน้าลุยโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 โดย ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล ได้มอบหมายให้ ดร.มาณี ฉัตรชัยวงศ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล และคณะ ลงพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการย่อยที่ 4 กิจกรรมย่อย 4.1 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อุทยานธรณีโลกสตูลในโรงเรียน ดำเนินการจัดประชุมระดมความคิด ตระหนักในหลักการเป้าหมาย และร่วมบูรณาการแผนการดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการโครงการในโรงเรียนที่จะดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อุทยานธรณีโลกสตูลในโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 4 โรงเรียน สร้างความพึงพอใจให้ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบเป็นอย่างมาก

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

วิทยาลัยชุมชนสตูลร่วมกับโรงเรียนกลุ่ม พญาบังสา โดย ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล ได้มอบหมายให้ ดร.มาณี ฉัตรชัยวงศ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล และคณะ จัดโครงการย่อยที่ 4 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อุทยานธรณีโลกสตูลในโรงเรียน กิจกรรมที่ 1 การประชุมระดมความคิด ตระหนักในหลักการเป้าหมายและร่วมบูรณาการแผนการดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการโครงการในโรงเรียนที่จะดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อุทยานธรณีโลกสตูลในโรงเรียน (กลุ่ม 1 กลุ่มพญาบังสา) ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 – 17.00 น. ณ โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยผู้เข้าร่วม จำนวน 4 โรงเรียน คือ ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล, ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้านควนโพธิ์), ครูโรงเรียนบ้านใหม่, ครูโรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน, มีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 10 คน โดยมีหัวข้อดังนี้
1.การเก็บข้อมูลด้านแหล่งเรียนรู้   - แหล่งเรียนรู้ภายใน   - แหล่งเรียนรู้ภายนอก   - สถานที่ตั้ง
  - แผนที่เดินดิน   - ประวัติความเป็นมาเรื่องเล่า   - การใช้สอย/การใช้ประโยชน์   - การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแล   - ภูมิปัญญา/ปราชญ์ชาวบ้าน   - อื่นๆ   เบื้องต้นได้มีการระดมความคิด แลกเปลี่ยนความรู้ เรื่องแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา จากนั้นทำการคัดแยกประเภทออกเป็นบุคคล สถานที่ จากนั้นได้มอบหมายให้ทุกโรงเรียนดำเนินการจัดกลุ่มนักเรียนเพื่อทำการลงพื้นที่สำรวจร่วมกับครูและบุคคลในชุมชน สำรวจแหล่งเรียนรู้รอบโรงเรียน และรวบรวมข้อมูลตามหัวข้อต่างๆ ระหว่างวันที่ 25 มิ.ย. – 30 ก.ค. 2562 2. รูปแบบการจัดทำเอกสารแหล่งเรียนรู้
  - ไวนิลแผนที่แหล่งเรียนรู้รอบโรงเรียน โดยจัดเป็นมุมความรู้ไว้ในห้องสมุดของทุกโรงเรียน 3. ปฏิทินการดำเนินการ   - กำหนดช่วงเวลามอบหมายงานให้นักเรียนสรุปผลข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจให้อยู่ในรูปแบบของแผนที่เดินดิน ช่วงเวลาดำเนินการระหว่างวันที่ 26 มิ.ย. – 25 ส.ค. 2562
  - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแต่ละสถานศึกษาโดยนักเรียน วันที่ 29 ส.ค. 2562 ประกอบด้วย กลุ่มพญาบังสา, กลุ่มชายแดน, กลุ่มทะเล และคณะครู วชช.สตูล
4. กำหนดการนิเทศติดตาม
  - ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. – 28 ส.ค. 2562 ดำเนินการโดย วชช.สตูล ติดตามความคืบหน้าลงพื้นที่ไปในแต่ละโรงเรียน เพื่อสอบถามความต้องการและปัญหา อุปสรรคระหว่างการดำเนินการ     ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการย่อยที่ 4 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อุทยานธรณีโลกสตูลในโรงเรียนกิจกรรมที่ 1 การประชุมระดมความคิด ตระหนักในหลักการเป้าหมายและร่วมบูรณาการแผนการดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการโครงการในโรงเรียนที่จะดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อุทยานธรณีโลกสตูลในโรงเรียน (กลุ่ม 1 ) จำนวนเงินทั้งสิ้น 9,460 บาท

โครงการย่อยที่ 2 โครงการบูรณาการความรู้สู่วิชาชีพพัฒนามัคคุเทศก์น้อยของท้องถิ่น กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมค่ายมัคคุเทศก์น้อยของชุมชน ครั้งที่ 124 พฤษภาคม 2562
24
พฤษภาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย นายอัศวยุช เทศอาเส็น
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

กำหนดการ กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศก์น้อยของท้องถิ่น โครงการย่อยที่ 2 โครงการบูรณาการความรู้สู่วิชาชีพพัฒนามัคคุเทศก์น้อยของท้องถิ่น กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมค่ายมัคคุเทศก์น้อยของชุมชน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ในวันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 - 17.00 น.
ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล อ.เมืองสตูล จ.สตูล

เวลา 13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน เวลา 13.30 – 14.00 น. พิธีเปิด และแนะนำกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศก์น้อยของท้องถิ่น โครงการย่อยที่ 2 โครงการบูรณาการความรู้สู่วิชาชีพพัฒนามัคคุเทศก์น้อยของ ท้องถิ่น เวลา 14.00 – 17.00 น. ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศก์น้อยของท้องถิ่น โดยวิทยากร นายอัศวยุช เทศอาเส็น ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะ


หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • วิทยาลัยชุมชนสตูลร่วมกับสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสตูล และภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล ได้มอบหมายให้นายอัศวยุช เทศอาเส็น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล และคณะประกอบด้วยอาจารย์นิสริน ล่านุ้ย อาจารย์ภูญดา เพชรรัตน์ และอาจารย์เบญจวรรณ แก้วสวัสดิ์ ได้ดำเนินโครงการย่อยที่ 2 โครงการบูรณาการความรู้สู่วิชาชีพพัฒนามัคคุเทศก์น้อยของท้องถิ่น กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมค่ายมัคคุเทศก์น้อยของชุมชน ในวันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 - 17.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล อ.เมืองสตูล จ.สตูล โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 15 คน จำนวน 4 โรงเรียน คือ ผู้ประสานโครงการฯ โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล, ผู้ประสานโครงการฯ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้านควนโพธิ์), ผู้ประสานโครงการฯ โรงเรียนบ้านใหม่ และผู้ประสานโครงการฯ โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน
  • การดำเนินโครงการย่อยที่ 2 โครงการบูรณาการความรู้สู่วิชาชีพพัฒนามัคคุเทศก์น้อยของท้องถิ่น กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมค่ายมัคคุเทศก์น้อยของชุมชน โดยเบิกจ่ายจากโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 6,510 บาท
โครงการย่อยที่ 1 โครงการบริหารจัดการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบัน อุดมศึกษา : วิทยาลัยชุมชนสตูลและมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็นพี่เลี้ยงจังหวัดสตูล10 พฤษภาคม 2562
10
พฤษภาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย นายอัศวยุช เทศอาเส็น
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

กำหนดการ โครงการย่อยที่ 1 โครงการบริหารจัดการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษา : วิทยาลัยชุมชนสตูลและมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็นพี่เลี้ยงจังหวัดสตูล กิจกรรมที่ 3 ประชุมเสริมสร้างความเข้าใจ ตระหนักในหลักการและเป้าหมายร่วมกัน รวมพลังสร้างความเข้มแข็งแก่โรงเรียนเป้าหมาย ในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

เวลา 08.30 – 09.30 น. ลงทะเบียน เวลา 09.30 – 10.00 น. พิธีเปิด เวลา 10.00 – 12.00 น. ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
โดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงที่ผ่านมา
โดยวิทยากร นายอัศวยุช เทศอาเส็น ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะ เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 13.00 – 16.00 น. แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
โดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2562
โดยวิทยากร นายอัศวยุช เทศอาเส็น ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะ


หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 – 10.45 น. และ เวลา 14.30 – 14.45 น.

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

วิทยาลัชุมชนสตูลร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดย ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล เป็นประธานที่ประชุมพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยสถาบันอุดมศึกษาวิทยาลัยชุมชนสตูล และมหาลัยราชภัฏสงขลาเป็นพี่เลี้ยง : จังหวัดสตูล ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำเภอเมืองสตูล อ.เมืองสตูล จ.สตูล โดยเป็นการประชุมครั้งแรกเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินโครงการกับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ห่างไกลและโรงเรียนตามเกาะต่างๆ ของจังหวัดสตูล จำนวน 11 โรงเรียน โดยได้รับเกียรติจาก นายกอเฉ็ม หมีนเหม รองผู้อำนวยการ สพป.สตูล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม

การดำเนินโครงการย่อยที่ 1 โครงการบริหารจัดการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษา : วิทยาลัยชุมชนสตูลและมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็นพี่เลี้ยงจังหวัดสตูล กิจกรรมที่ 3 ประชุมเสริมสร้างความเข้าใจ ตระหนักในหลักการและเป้าหมายร่วมกัน รวมพลังสร้างความเข้มแข็งแก่โรงเรียนเป้าหมายโดยเบิกจ่ายจากโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 14,240 บาท