directions_run

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
ภายใต้องค์กร เครือข่ายอุดมศึกษา
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 1 มีนาคม 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มีนาคม 2562 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 300,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ วิทยาลัยชุมชนสตูล
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย อัศวยุช เทศอาเส็น
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 0850808816,0850808816
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ วิทยาลัยชุมชนสตูล และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.6781622344253,100.0724029541place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มี.ค. 2562 30 ก.ย. 2562 300,000.00
รวมงบประมาณ 300,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

เพื่อมุ่งสู่แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะภาคอุดมศึกษาซึ่งประสานพลัง ขับเคลื่อนในรูปของเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค 9 เครือข่าย โดยมีสถาบันอุดมศึกษาสมาชิกกระจายทั่วทุกภูมิภาคและมีความพร้อมทั้งด้านความรู้และความเชี่ยวชาญทางวิชาการของบุคลากรและเทคโนโลยีที่จะให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อช่วยพัฒนาโรงเรียนให้ผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพเข้าสู่ภาคอุดมศึกษาและเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสูงในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและวิทยาลัยชุมชนสตูลร่วมดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงในพื้นที่จังหวัดสตูล ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 และในปีที่ผ่านมาในปีงบประมาณ 2560 มีการขยายการดำเนินงานโครงการไปยังพื้นที่และโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่แตกต่างกัน 3 กลุ่มโรงเรียน คือ โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่การท่องเที่ยว โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ชนบท และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในโครงการพระราชดำริฯ รวม 14 โรงเรียน และในปีงบประมาณ 2561 มีการดำเนินการโดยการนำศาสตร์พระราชสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุผลตามนโยบายและเป้าหมายแห่งรัฐ อันจะส่งผลให้สามารถยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตลอดจนศักยภาพของผู้เรียนของโรงเรียนเป้าหมายได้ตามมาตรฐานการศึกษาชาติและสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาประเทศ

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ คือ 1) พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล 2) ผลิตพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 3) ผลิตและพัฒนากำลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 4) ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 5) ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และ 6) พัฒนาการบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคนให้นำประเทศสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579)

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาทำหน้าที่เป็น “พี่เลี้ยง” โดยทำงานร่วมกับโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานในพื้นที่ในการนำองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีไปช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งและพัฒนาท้องถิ่นได้ตรงตามบริบทของชุมชน

หลักสูตรมัคคุเทศก์น้อย จำนวน 1 หลักสูตร

นักเรียนร่วมกิจกรรมหลักสูตรมัคคุเทศก์น้อย จำนวน 300 คน

หลักสูตรทักษะด้านอาชีพ จำนวน 1 หลักสูตร

นักเรียนร่วมกิจกรรมหลักสูตรทักษะด้านอาชีพ จำนวน 300 คน

มีแหล่งเรียนรู้ใกล้โรงเรียน จำนวน 10 แหล่ง

ครูเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาความสามารถใช้ ICT เพื่อการศึกษา จำนวน 50 คน

350.00
2 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวมของประเทศ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนสูงขึ้น ร้อยละ 60

นักเรียนมีทักษะในการพัฒนาตนเองด้านอาชีพมากขึ้น ร้อยละ 60

นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ใกล้โรงเรียนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60

ครูสามารถนำ ICT มาใช้ในการสอนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60

60.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 350
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนครูที่เข้าร่วมโครงการ 50 -
จำนวนนักเรียนเป้าหมาย 300 -
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 175,424.00 11 147,380.00
10 พ.ค. 62 โครงการย่อยที่ 1 โครงการบริหารจัดการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบัน อุดมศึกษา : วิทยาลัยชุมชนสตูลและมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็นพี่เลี้ยงจังหวัดสตูล 0 8.00 14,240.00
24 พ.ค. 62 โครงการย่อยที่ 2 โครงการบูรณาการความรู้สู่วิชาชีพพัฒนามัคคุเทศก์น้อยของท้องถิ่น กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมค่ายมัคคุเทศก์น้อยของชุมชน ครั้งที่ 1 0 1,450.00 6,510.00
11 มิ.ย. 62 โครงการย่อยที่ 4 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อุทยานธรณีโลกสตูลในโรงเรียน กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมประชุมระดมความคิด ตระหนักในหลักการ เป้าหมาย และร่วมบูรณาการ แผนการ ดำเนินงานและกลไก การบริหารจัดการโครงการในโรงเรียนที่จะดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อุทยา 0 0.00 7,870.00
14 - 15 มิ.ย. 62 โครงการย่อยที่ 5 โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพื่อการศึกษาของครู กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมประชุม อบรมพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพื่อการศึกษา 0 36,000.00 35,000.00
14 มิ.ย. 62 กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านมัคคุเทศก์น้อยของท้องถิ่น 0 0.00 0.00
18 มิ.ย. 62 โครงการย่อยที่ 2 โครงการบูรณาการความรู้สู่วิชาชีพพัฒนามัคคุเทศก์น้อยของท้องถิ่น กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมค่ายมัคคุเทศก์น้อยของชุมชน ครั้งที่ 2 0 4,300.00 4,300.00
21 - 27 มิ.ย. 62 โครงการย่อยที่ 3 โครงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียนในเขตอุทยานธรณีโลกสตูล กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียนในเขตอุทยานธรณีโลกสตูล 0 9.00 9,200.00
24 มิ.ย. 62 - 25 ก.ค. 62 โครงการย่อยที่ 3 โครงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียนในเขตอุทยานธรณีโลกสตูล กิจกรรมที่ 7 กิจกรรม ติดตาม นิเทศแบบกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียนในเขตอุทยานธรณีโลกสตูล 0 44.00 44,000.00
24 มิ.ย. 62 โครงการย่อยที่ 4 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อุทยานธรณีโลกสตูลในโรงเรียน กิจกรรมที่ 1 การประชุมระดมความคิด ตระหนักในหลักการเป้าหมายและร่วมบูรณาการแผนการดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการโครงการในโรงเรียนที่จะดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อุทยานธรณีโล 0 3.00 3,000.00
6 ก.ค. 62 - 31 ส.ค. 62 โครงการย่อยที่ 3 โครงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียนในเขตอุทยานธรณีโลกสตูล กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมประชุมระดมความคิด ตระหนักในหลักการ เป้าหมาย และร่วมบูรณาการ แผนการ ดำเนินงานและกลไก การบริหารจัดการโครงการในโรงเรียนที่จะดำเนินการ 0 72.00 13,800.00
6 ก.ค. 62 - 31 ส.ค. 62 โครงการย่อยที่ 4 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อุทยานธรณีโลกสตูลในโรงเรียน กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมประชุมระดมความคิด ตระหนักในหลักการ เป้าหมาย และร่วมบูรณาการ แผนการ ดำเนินงานและกลไก การบริหารจัดการโครงการในโรงเรียนที่จะดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อุทยา 0 38.00 9,460.00
27 - 28 ก.ย. 62 โครงการย่อยที่ 2 โครงการบูรณาการความรู้สู่วิชาชีพพัฒนามัคคุเทศก์น้อยของท้องถิ่น กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมจัดค่ายฝึกอบรม 0 133,500.00 -
??/??/???? 0 0.00 -
??/??/???? 0 0.00 -

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) เครือข่ายความร่วมมือ ประกอบด้วย เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่างที่รับผิดชอบจังหวัดสตูล : วิทยาลัยชุมชนสตูล องค์กรทั้งภาครัฐ ท้องงถิ่นและเอกชน สามารถร่วมมือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของโรงเรียนและชุมชน

2) คณาจารย์ บุคลากรของวิทยาลัยชุมชนสตูลร่วมกับคณะครู นักวิชาการ และนักปฏิบัติการในโรงเรียนและท้องถิ่น เป้าหมาย บูรณาการองค์ความรู้ วิชาการ นวัตกรรมการจัดการศึกษา ทักษะและความเชี่ยวชาญด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนสู่การปฏิบัติจริง เสริมสร้างครูผู้สอนให้มีศักยภาพ รวมทั้งเพิ่มพูนศักยภาพ ประสบการณ์แก่คณาจารย์สถาบันอุดมศึกษาและนักวิชาการในท้องถิ่น ทำให้สามารถร่วมยกระดับคุณภาพการศึกษาได้ตามเป้าหมายและเสริมสร้างความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาการศึกษา การพัฒนาโรงเรียนและชุมชน

3) ผู้บริหาร คณะครู และโรงเรียนเป้าหมายมีความเข้มแข็งทางวิชาการ มีระบบ กลไก สามารถออกแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ และเรียนรู้และฝึกทักษะพัฒนาอาชีพ ตามมาตรฐานหลักสูตรที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพชุมชน

4) ครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักเรียนด้านภาษาอังกฤษ และด้านทักษะพัฒนาอาชีพ จำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 มีทักษะในการออกแบบการจัดการเรียนรู้และมีพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ในระดับดี (ร้อยละ 70)

5) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 80 มีความพึงพอใจทางบวกต่อการดำเนินโครงการในระดับมาก (3.50) ขึ้นไปจากระดับการประเมิน 5 ระดับ

6) นักเรียนมีผลการเรียนประเมินด้านทักษะภาษาอังกฤษ และด้านทักษะพัฒนาอาชีพ หลังการเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2562 10:28 น.