โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

โครงการย่อยที่ 2 โครงการบูรณาการความรู้สู่วิชาชีพพัฒนามัคคุเทศก์น้อยของท้องถิ่น กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมค่ายมัคคุเทศก์น้อยของชุมชน ครั้งที่ 218 มิถุนายน 2562
18
มิถุนายน 2562รายงานจากพื้นที่ โดย นายอัศวยุช เทศอาเส็น
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

กำหนดการ

กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศก์น้อยของท้องถิ่น

โครงการย่อยที่ 2 โครงการบูรณาการความรู้สู่วิชาชีพพัฒนามัคคุเทศก์น้อยของท้องถิ่น

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมค่ายมัคคุเทศก์น้อยของชุมชน ครั้งที่ 2

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

ในวันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล ต.เกตรี อ.เมืองสตูล จ.สตูล

เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน

เวลา 09.00 – 09.30 น. พิธีเปิด และบรรยายพิเศษ โดย ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล

เวลา 09.30 – 10.00 น. แนะนำกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศก์น้อยของท้องถิ่น โครงการย่อยที่ 2 โครงการบูรณาการความรู้สู่วิชาชีพพัฒนามัคคุเทศก์น้อย ของท้องถิ่น โดยวิทยากร นายอัศวยุช เทศอาเส็น ผู้รับผิดชอบโครงการ

เวลา 10.00 – 12.00 น. ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร “มัคคุเทศก์น้อยของท้องถิ่น” โดยวิทยากร นายอัศวยุช เทศอาเส็น ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะ

เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 16.00 น. ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร “การจัดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์น้อย” โดยวิทยากร นายอัศวยุช เทศอาเส็น ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะ


หมายเหตุ

  1. กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  2. พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.
circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • วิทยาลัยชุมชนสตูลร่วมกับสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสตูล และภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล มอบหมายให้นายอัศวยุช เทศอาเส็น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูลดำเนินโครงการย่อยที่ 2 โครงการบูรณาการความรู้สู่วิชาชีพพัฒนามัคคุเทศก์น้อยของท้องถิ่น กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมค่ายมัคคุเทศก์น้อยของชุมชน ครั้งที่ 2 ในวันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล ต.เกตรี อ.เมืองสตูล จ.สตูล โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 15 คน จำนวน 7 โรงเรียน คือ ผู้ประสานโครงการฯ โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา, ผู้ประสานโครงการฯ โรงเรียนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา, ผู้ประสานโครงการฯ โรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ย, ผู้ประสานโครงการฯ โรงเรียนบ้านควนสตอ, ผู้ประสานโครงการฯ โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง, ผู้ประสานโครงการฯ โรงเรียนบ้านวังประจัน และผู้ประสานโครงการฯ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล

  • การดำเนินโครงการย่อยที่ 2 โครงการบูรณาการความรู้สู่วิชาชีพพัฒนามัคคุเทศก์น้อยของท้องถิ่น กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมค่ายมัคคุเทศก์น้อยของชุมชน ครั้งที่ 2 โดยเบิกจ่ายจากโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 4,300 บาท