โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

โครงการย่อยที่ 5 โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพื่อการศึกษาของครู กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมประชุม อบรมพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพื่อการศึกษา14 มิถุนายน 2562
14
มิถุนายน 2562รายงานจากพื้นที่ โดย นายอัศวยุช เทศอาเส็น
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

กำหนดการอบรม

โครงการย่อยที่ 5 โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพื่อการศึกษาของครู

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

ในระหว่างวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. - 16.00 น.

ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล ต.เกตรี อ.เมืองสตูล จ.สตูล

วันที่ 14 มิถุนายน 2562

เวลา 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน เวลา 08.30 – 09.00 น. พิธีเปิด และบรรยายพิเศษ เวลา 09.00 – 12.00 น. ฝึกอบรมหัวข้อ การประยุกต์ใช้สื่อ ICT เพื่อการเรียนรู้
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดย นายเชษฐา เถาวัลย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล,
นางสาวฐรินดา สังยาหยา ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ และคณะ เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน เวลา 13.00 – 16.00 น. ฝึกอบรมหัวข้อ การใช้ Google Classroom เพื่อการจัดการชั้นเรียน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดย นายเชษฐา เถาวัลย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล,
นางสาวฐรินดา สังยาหยา ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ และคณะ

วันที่ 15 มิถุนายน 2562

เวลา 09.00 – 12.00 น. ฝึกอบรมหัวข้อ การใช้ Google Classroom เพื่อการจัดการชั้นเรียน (ต่อ) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดย นายเชษฐา เถาวัลย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล,
นางสาวฐรินดา สังยาหยา ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ และคณะ เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน เวลา 13.00 – 16.00 น. ฝึกอบรมหัวข้อ การใช้งาน ICT เพื่อส่งเสริมอาชีพให้นักเรียน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดย นายเชษฐา เถาวัลย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล,
นางสาวฐรินดา สังยาหยา ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ และคณะ เวลา 16.00 – 16.30 น. สรุปผลการฝึกอบรม และปิดการฝึกอบรม


หมายเหตุ

  1. กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  2. พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.
circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

วิทยาลัยชุมชนสตูลร่วมกับสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสตูล และภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล เป็นประธานที่ประชุมพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และบุคลากร ได้กำหนดจัดโครงการย่อยที่ 5 โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพื่อการศึกษาของครู กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมประชุม อบรมพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพื่อการศึกษา ในระหว่างวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล ต.เกตรี อ.เมืองสตูล จ.สตูล โดยผู้เข้าร่วม จำนวน 11 โรงเรียน คือ ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล, ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้านควนโพธิ์), ครูโรงเรียนบ้านใหม่, ครูโรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน, ครูโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา, ครูโรงเรียนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา, ครูโรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ย, ครูโรงเรียนบ้านควนสตอ, ครูโรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง, ครูโรงเรียนบ้านวังประจัน และครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล มีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 50 คน โดยมีหัวข้อดังนี้

  • การประยุกต์ใช้สื่อ ICT เพื่อการเรียนรู้
  • การใช้ Google Classroom เพื่อการจัดการชั้นเรียน
  • การใช้งาน ICT เพื่อส่งเสริมอาชีพให้นักเรียน
  • การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงินทั้งสิ้น 33,000 บาท