วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพื่อสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาทำหน้าที่เป็น “พี่เลี้ยง” โดยทำงานร่วมกับโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานในพื้นที่ในการนำองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีไปช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งและพัฒนาท้องถิ่นได้ตรงตามบริบทของชุมชน

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวมของประเทศ

รวม 0 0.00 0 0.00

ไม่ระบุวัตถุประสงค์

10 พ.ค. 62 โครงการย่อยที่ 1 โครงการบริหารจัดการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบัน อุดมศึกษา : วิทยาลัยชุมชนสตูลและมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็นพี่เลี้ยงจังหวัดสตูล 8.00 -
24 พ.ค. 62 โครงการย่อยที่ 2 โครงการบูรณาการความรู้สู่วิชาชีพพัฒนามัคคุเทศก์น้อยของท้องถิ่น กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมค่ายมัคคุเทศก์น้อยของชุมชน ครั้งที่ 1 1,450.00 -
11 มิ.ย. 62 โครงการย่อยที่ 4 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อุทยานธรณีโลกสตูลในโรงเรียน กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมประชุมระดมความคิด ตระหนักในหลักการ เป้าหมาย และร่วมบูรณาการ แผนการ ดำเนินงานและกลไก การบริหารจัดการโครงการในโรงเรียนที่จะดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อุทยา 0.00 -
14 - 15 มิ.ย. 62 โครงการย่อยที่ 5 โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพื่อการศึกษาของครู กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมประชุม อบรมพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพื่อการศึกษา 36,000.00 -
14 มิ.ย. 62 กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านมัคคุเทศก์น้อยของท้องถิ่น 0.00 -
18 มิ.ย. 62 โครงการย่อยที่ 2 โครงการบูรณาการความรู้สู่วิชาชีพพัฒนามัคคุเทศก์น้อยของท้องถิ่น กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมค่ายมัคคุเทศก์น้อยของชุมชน ครั้งที่ 2 4,300.00 -
21 - 27 มิ.ย. 62 โครงการย่อยที่ 3 โครงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียนในเขตอุทยานธรณีโลกสตูล กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียนในเขตอุทยานธรณีโลกสตูล 9.00 -
24 มิ.ย. 62 - 25 ก.ค. 62 โครงการย่อยที่ 3 โครงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียนในเขตอุทยานธรณีโลกสตูล กิจกรรมที่ 7 กิจกรรม ติดตาม นิเทศแบบกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียนในเขตอุทยานธรณีโลกสตูล 44.00 -
24 มิ.ย. 62 โครงการย่อยที่ 4 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อุทยานธรณีโลกสตูลในโรงเรียน กิจกรรมที่ 1 การประชุมระดมความคิด ตระหนักในหลักการเป้าหมายและร่วมบูรณาการแผนการดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการโครงการในโรงเรียนที่จะดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อุทยานธรณีโล 3.00 -
6 ก.ค. 62 - 31 ส.ค. 62 โครงการย่อยที่ 3 โครงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียนในเขตอุทยานธรณีโลกสตูล กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมประชุมระดมความคิด ตระหนักในหลักการ เป้าหมาย และร่วมบูรณาการ แผนการ ดำเนินงานและกลไก การบริหารจัดการโครงการในโรงเรียนที่จะดำเนินการ 72.00 -
6 ก.ค. 62 - 31 ส.ค. 62 โครงการย่อยที่ 4 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อุทยานธรณีโลกสตูลในโรงเรียน กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมประชุมระดมความคิด ตระหนักในหลักการ เป้าหมาย และร่วมบูรณาการ แผนการ ดำเนินงานและกลไก การบริหารจัดการโครงการในโรงเรียนที่จะดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อุทยา 38.00 -
27 - 28 ก.ย. 62 โครงการย่อยที่ 2 โครงการบูรณาการความรู้สู่วิชาชีพพัฒนามัคคุเทศก์น้อยของท้องถิ่น กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมจัดค่ายฝึกอบรม 133,500.00 -
??/??/???? 0.00 -

หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้