โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

โครงการย่อยที่ 1 โครงการบริหารจัดการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบัน อุดมศึกษา : วิทยาลัยชุมชนสตูลและมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็นพี่เลี้ยงจังหวัดสตูล10 พฤษภาคม 2562
10
พฤษภาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย นายอัศวยุช เทศอาเส็น
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

กำหนดการ โครงการย่อยที่ 1 โครงการบริหารจัดการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษา : วิทยาลัยชุมชนสตูลและมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็นพี่เลี้ยงจังหวัดสตูล กิจกรรมที่ 3 ประชุมเสริมสร้างความเข้าใจ ตระหนักในหลักการและเป้าหมายร่วมกัน รวมพลังสร้างความเข้มแข็งแก่โรงเรียนเป้าหมาย ในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

เวลา 08.30 – 09.30 น. ลงทะเบียน เวลา 09.30 – 10.00 น. พิธีเปิด เวลา 10.00 – 12.00 น. ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
โดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงที่ผ่านมา
โดยวิทยากร นายอัศวยุช เทศอาเส็น ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะ เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 13.00 – 16.00 น. แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
โดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2562
โดยวิทยากร นายอัศวยุช เทศอาเส็น ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะ


หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 – 10.45 น. และ เวลา 14.30 – 14.45 น.

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

วิทยาลัชุมชนสตูลร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดย ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล เป็นประธานที่ประชุมพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยสถาบันอุดมศึกษาวิทยาลัยชุมชนสตูล และมหาลัยราชภัฏสงขลาเป็นพี่เลี้ยง : จังหวัดสตูล ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำเภอเมืองสตูล อ.เมืองสตูล จ.สตูล โดยเป็นการประชุมครั้งแรกเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินโครงการกับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ห่างไกลและโรงเรียนตามเกาะต่างๆ ของจังหวัดสตูล จำนวน 11 โรงเรียน โดยได้รับเกียรติจาก นายกอเฉ็ม หมีนเหม รองผู้อำนวยการ สพป.สตูล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม

การดำเนินโครงการย่อยที่ 1 โครงการบริหารจัดการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษา : วิทยาลัยชุมชนสตูลและมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็นพี่เลี้ยงจังหวัดสตูล กิจกรรมที่ 3 ประชุมเสริมสร้างความเข้าใจ ตระหนักในหลักการและเป้าหมายร่วมกัน รวมพลังสร้างความเข้มแข็งแก่โรงเรียนเป้าหมายโดยเบิกจ่ายจากโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 14,240 บาท