โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

โครงการย่อยที่ 3 โครงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียนในเขตอุทยานธรณีโลกสตูล กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียนในเขตอุทยานธรณีโลกสตูล21 มิถุนายน 2562
21
มิถุนายน 2562รายงานจากพื้นที่ โดย นายอัศวยุช เทศอาเส็น
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

วิทยาลัยชุมชนสตูลร่วมกับครูแกนนำโรงเรียนจัดฝึกอบรม โดย ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการ โครงการย่อยที่ 3 โครงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียนในเขตอุทยานธรณีโลกสตูล

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียนในเขตอุทยานธรณีโลกสตูล จำนวน 7 หลักสูตร คือ หลักสูตรขนมผูกรัก, หลักสูตรขนมแนหรำ, หลักสูตรการทำพวงกุญแจยาง, หลักสูตรขนมลุกชุบ, หลักสูตรผัดไทยชาวเกาะ, หลักสูตรการทำน้ำพริกไตปลาแห้ง, หลักสูตรเบเกอรี่ โดยได้ดำเนินให้กับครูแกนนำและนักเรียนในโรงเรียน จำนวน 11 โรงเรียน โดยจัดการเรียนการสอนในระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน 2562 – 27 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. สอนโดยวิทยากรหลักสูตรฝึกอบรม ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสามารถเชี่ยวชาญในการพัฒนาอาชีพ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

วิทยาลัยชุมชนสตูลร่วมกับครูแกนนำโรงเรียนจัดฝึกอบรม โดย ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการ โครงการย่อยที่ 3 โครงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียนในเขตอุทยานธรณีโลกสตูล กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียนในเขตอุทยานธรณีโลกสตูล จำนวน 7 หลักสูตร ให้กับครูแกนนำและนักเรียนในโรงเรียน จำนวน 11 โรงเรียน เพื่อให้ครูแกนนำแต่ละโรงเรียนมีทักษะในหลักสูตรนั้นๆ และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนได้ ดังนี้

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 อบรมหลักสูตรเบเกอรี่ (เค้กกล้วยหอม,โดนัทเค้ก)
ครูแกนนำโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล , โรงเรียนบ้านควนสตอ ,โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง
ฝึกอบรม ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล มีครูแกนนำเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 6 คน
วิทยากรผู้สอน คือ อ.ณิชาภัทร วรสันติกุล

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 อบรมหลักสูตรการทำพวงกุญแจยาง
ครูแกนนำโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 บ้านควนโพธิ์ ฝึกอบรม ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านควนโพธิ์ ครูแกนนำเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 2 คน วิทยากรผู้สอน คือ นายอรรถกร โชติพืช

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 อบรมหลักสูตรขนมพื้นบ้าน (ขนมแนหรำงาสมุนไพร)
ครูแกนนำโรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน ,โรงเรียนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา, โรงเรียนบ้านใหม่
ฝึกอบรม ณ โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน มีครูแกนนำเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 6 คน วิทยากรผู้สอน คือ นางสาวสระ หลงเจะ

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 อบรมหลักสูตรขนมลูกชุบ ครูแกนนำโรงเรียนบ้านวังประจัน
ฝึกอบรม ณ โรงเรียนบ้านวังประจัน มีครูแกนนำเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 3 คน วิทยากรผู้สอน คือ นางจริยา วงศ์สัมพันธ์

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 อบรมหลักสูตรการน้ำพริกไตปลาแห้ง ครูแกนนำโรงเรียนเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา
ฝึกอบรม ณ โรงเรียนเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา มีครูแกนนำเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 3 คน วิทยากรผู้สอน คือ นางสาวจุฑารัตน์ บิลังโหลด

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 อบรมหลักสูตรผัดไทยชาวเกาะ ครูแกนนำโรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ย
ฝึกอบรม ณ โรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ย มีครูแกนนำเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 3 คน วิทยากรผู้สอน คือ นางกนิษฐา รับไทรทอง

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 อบรมหลักสูตรขนมผูกรัก ครูแกนนำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล ฝึกอบรม ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล มีครูแกนนำเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 3 คน วิทยากรผู้สอน คือ นางสาวจุฑารัตน์ บิลังโหลด

โดยมีค่าใช้จ่ายทั้งหมด 9,200.00 บาท