โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

โครงการย่อยที่ 4 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อุทยานธรณีโลกสตูลในโรงเรียน กิจกรรมที่ 1 การประชุมระดมความคิด ตระหนักในหลักการเป้าหมายและร่วมบูรณาการแผนการดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการโครงการในโรงเรียนที่จะดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อุทยานธรณีโล24 มิถุนายน 2562
24
มิถุนายน 2562รายงานจากพื้นที่ โดย นายอัศวยุช เทศอาเส็น
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

วิทยาลัยชุมชนสตูลเดินหน้าลุยโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

ในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 โดย ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล ได้มอบหมายให้ ดร.มาณี ฉัตรชัยวงศ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล และคณะ ลงพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการย่อยที่ 4 กิจกรรมย่อย 4.1 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อุทยานธรณีโลกสตูลในโรงเรียน ดำเนินการจัดประชุมระดมความคิด ตระหนักในหลักการเป้าหมาย และร่วมบูรณาการแผนการดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการโครงการในโรงเรียนที่จะดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อุทยานธรณีโลกสตูลในโรงเรียน ณ ห้องประชุมชบา วิทยาลัยชุมชนสตูล อ.เมืองสตูล จ.สตูล โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 3 โรงเรียน สร้างความพึงพอใจให้ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบเป็นอย่างมาก

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

วิทยาลัยชุมชนสตูลร่วมกับโรงเรียนกลุ่ม พญาบังสา โดย ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล ได้มอบหมายให้ ดร.มาณี ฉัตรชัยวงศ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล และคณะ ดำเนินโครงการย่อยที่ 4 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อุทยานธรณีโลกสตูลในโรงเรียน กิจกรรมที่ 1 การประชุมระดมความคิด ตระหนักในหลักการเป้าหมายและร่วมบูรณาการแผนการดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการโครงการในโรงเรียนที่จะดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อุทยานธรณีโลกสตูลในโรงเรียน (กลุ่ม 3 กลุ่มทะเล) ในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชบา วิทยาลัยชุมชนสตูล โดยผู้เข้าร่วม จำนวน 3 โรงเรียน คือ ครูกลุ่มทะเล ประกอบด้วย ครูโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา, ครูโรงเรียนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา, ครูโรงเรียนบ้านยะระโตดนุ้ย มีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 10 คน โดยมีหัวข้อดังนี้

1.การเก็บข้อมูลด้านแหล่งเรียนรู้

  • แหล่งเรียนรู้ภายใน
  • แหล่งเรียนรู้ภายนอก
  • สถานที่ตั้ง
      - แผนที่เดินดิน   - ประวัติความเป็นมาเรื่องเล่า   - การใช้สอย/การใช้ประโยชน์   - การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแล   - ภูมิปัญญา/ปราชญ์ชาวบ้าน   - อื่นๆ

เบื้องต้นได้มีการระดมความคิด แลกเปลี่ยนความรู้ เรื่องแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา จากนั้นทำการคัดแยกประเภทออกเป็นบุคคล สถานที่ จากนั้นได้มอบหมายให้ทุกโรงเรียนดำเนินการจัดกลุ่มนักเรียนเพื่อทำการลงพื้นที่สำรวจร่วมกับครูและบุคคลในชุมชน สำรวจแหล่งเรียนรู้รอบโรงเรียน และรวบรวมข้อมูลตามหัวข้อต่างๆ ระหว่างวันที่ 25 มิ.ย. – 30 ก.ค. 2562

2.รูปแบบการจัดทำเอกสารแหล่งเรียนรู้

  • ไวนิลแผนที่แหล่งเรียนรู้รอบโรงเรียน โดยจัดเป็นมุมความรู้ไว้ในห้องสมุดของทุกโรงเรียน

3.ปฏิทินการดำเนินการ

  • กำหนดช่วงเวลามอบหมายงานให้นักเรียนสรุปผลข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจให้อยู่ในรูปแบบของแผนที่เดินดิน ช่วงเวลาดำเนินการระหว่างวันที่ 26 มิ.ย. – 25 ส.ค. 2562
  • กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแต่ละสถานศึกษาโดยนักเรียน วันที่ 29 ส.ค. 2562 ประกอบด้วย กลุ่มพญาบังสา, กลุ่มชายแดน, กลุ่มทะเล และคณะครู วชช.สตูล

4.กำหนดการนิเทศติดตาม

  • ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. – 28 ส.ค. 2562 ดำเนินการโดย วชช.สตูล ติดตามความคืบหน้าลงพื้นที่ไปในแต่ละโรงเรียน เพื่อสอบถามความต้องการและปัญหา อุปสรรคระหว่างการดำเนินการ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการย่อยที่ 4 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อุทยานธรณีโลกสตูลในโรงเรียนกิจกรรมที่ 1 การประชุมระดมความคิด ตระหนักในหลักการเป้าหมายและร่วมบูรณาการแผนการดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการโครงการในโรงเรียนที่จะดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อุทยานธรณีโลกสตูลในโรงเรียน (กลุ่ม 3) จำนวนเงินทั้งสิ้น 3,000 บาท