โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

โครงการย่อยที่ 3 โครงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียนในเขตอุทยานธรณีโลกสตูล กิจกรรมที่ 7 กิจกรรม ติดตาม นิเทศแบบกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียนในเขตอุทยานธรณีโลกสตูล24 มิถุนายน 2562
24
มิถุนายน 2562รายงานจากพื้นที่ โดย นายอัศวยุช เทศอาเส็น
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

วิทยาลัยชุมชนสตูลร่วมกับครูแกนนำโรงเรียนจัดฝึกอบรม โดย ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการ โครงการย่อยที่ 3 โครงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียนในเขตอุทยานธรณีโลกสตูล

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรม ติดตาม นิเทศแบบกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียนในเขตอุทยานธรณีโลกสตูล จำนวน 7 หลักสูตร คือ หลักสูตรขนมผูกรัก, หลักสูตรขนมแนหรำ, หลักสูตรการทำพวงกุญแจยาง, หลักสูตรขนมลุกชุบ, หลักสูตรผัดไทยชาวเกาะ, หลักสูตรการทำน้ำพริกไตปลาแห้ง, หลักสูตรเบเกอรี่ โดยได้ดำเนินให้กับครูแกนนำและนักเรียนในโรงเรียน จำนวน 11 โรงเรียน โดยจัดการเรียนการสอนในระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน 2562 – 25 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยมีการติดตาม นิเทศแบบกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียนในเขตอุทยานธรณีโลกสตูลต่อไป

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

วิทยาลัยชุมชนสตูลร่วมกับครูแกนนำโรงเรียนจัดฝึกอบรม โดย ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการ โครงการย่อยที่ 3 โครงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียนในเขตอุทยานธรณีโลกสตูล กิจกรรมที่ 7 กิจกรรม ติดตาม นิเทศแบบกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียนในเขตอุทยานธรณีโลกสตูล จำนวน 7 หลักสูตร คือ หลักสูตรขนมผูกรัก, หลักสูตรขนมแนหรำ, หลักสูตรการทำพวงกุญแจยาง, หลักสูตรขนมลุกชุบ, หลักสูตรผัดไทยชาวเกาะ, หลักสูตรการทำน้ำพริกไตปลาแห้ง, หลักสูตรเบเกอรี่ โดยได้ดำเนินให้กับครูแกนนำและนักเรียนในโรงเรียน จำนวน 11 โรงเรียน ดังนี้

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ฝึกอบรมหลักสูตรการทำน้ำพริกไตปลาแห้ง
ณ โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ฝึกอบรมหลักสูตรผัดไทยชาวเกาะ
ณ โรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ฝึกอบรมหลักสูตรขนมลูกชุบ
ณ โรงเรียนบ้านวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ฝึกอบรมหลักสูตรเบเกอรี่ โดยมีการฝึกอบรมทำเค้กกล้วยหอมและโดนัทเค้ก
ณ โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ฝึกอบรมหลักสูตรขนมผูกรัก
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จ.สตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ฝึกอบรมหลักสูตรขนมพื้นบ้าน (ขนมแนหรำงาสมุนไพร)
ณ โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ฝึกอบรมหลักสูตรเบเกอรี่ โดยมีการฝึกอบรมทำเค้กกล้วยหอมและโดนัทเค้ก ณ โรงเรียนบ้านควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ฝึกอบรมหลักสูตรขนมขนมพื้นบ้าน (ขนมแนหรำงาสมุนไพร)
ณ โรงเรียนบ้านใหม่ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ฝึกอบรมหลักสูตรขนมพื้นบ้าน (ขนมแนหรำงาสมุนไพร)
ณ โรงเรียนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ฝึกอบรมหลักสูตรการทำพวงกุญแจยาง
ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ฝึกอบรมหลักสูตรเบเกอรี่
ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

โดยใช้งบประมาณทั้งหมด 44,000 บาท