โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

โครงการย่อยที่ 3 โครงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียนในเขตอุทยานธรณีโลกสตูล กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมประชุมระดมความคิด ตระหนักในหลักการ เป้าหมาย และร่วมบูรณาการ แผนการ ดำเนินงานและกลไก การบริหารจัดการโครงการในโรงเรียนที่จะดำเนินการ31 พฤษภาคม 2562
31
พฤษภาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย นายอัศวยุช เทศอาเส็น
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

วิทยาลัยชุมชนสตูลจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โครงการย่อยที่ 3 โครงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียนในเขตอุทยานธรณีโลกสตูล

  วิทยาลัยชุมชนสตูลร่วมกับครูแกนนำโรงเรียนเข้าร่วมประชุมโดย  ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการย่อยที่ 3 โครงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียนในเขตอุทยานธรณีโลกสตูล กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมประชุมระดมความคิด ตระหนักในหลักการ เป้าหมาย และร่วมบูรณาการ แผนการ ดำเนินงานและกลไก การบริหารจัดการโครงการในโรงเรียนที่จะดำเนินการ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมกาหลง วิทยาลัยชุมชนสตูล ต.เกตรี  อ.เมืองสตูล จ.สตูล โดยมีครูแกนนำเข้าร่วม จำนวน 11 โรงเรียน คือ ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล, ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้านควนโพธิ์), ครูโรงเรียนบ้านใหม่, ครูโรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน, ครูโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา, ครูโรงเรียนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา, ครูโรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ย, ครูโรงเรียนบ้านควนสตอ, ครูโรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง, ครูโรงเรียนบ้านวังประจัน และครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล มีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 45 คน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ซึ่งได้ระดมความคิดและนำเสนอหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงตามความต้องการของแต่ละโรงเรียน ซึ่งสรุปได้ดังนี้
1.หลักสูตรขนมผูกรัก คือ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล 2.หลักสูตรขนมพื้นบ้าน คือ โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน , โรงเรียนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา , โรงเรียนบ้านใหม่
3.หลักสูตรการทำพวงกุญแจยาง คือ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้านควนโพธิ์) 4.หลักสูตรขนมลุกชุบ คือ โรงเรียนบ้านวังประจัน
5.หลักสูตรผัดไทยชาวเกาะ คือ โรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ย 6.หลักสูตรการทำน้ำพริกไตปลาแห้ง คือ โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา 7.หลักสูตรเบเกอรี่ คือ โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล , โรงเรียนบ้านควนสตอ ,โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 13,800 บาท