directions_run

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา

แบบประเมินผลการดำเนินงาน (Performance/Product Evaluation)

 เป้าประสงค์หรือวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด(Indicator)สถานการณ์เป้าหมายผลผลิต
(Output)
ผลลัพธ์
(Outcome)
ผลกระทบ
(Impact)
อธิบายข้อสังเกตที่สำคัญ
1 เพื่อยกระดับการศึกษาและพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามายกระดับการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับสังคมในปัจจุบัน
ตัวชี้วัด :
4.00