directions_run

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา

การตรวจเยี่ยม

1 พฤษภาคม 2566
hednethednet
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมผู้เรียน และพัฒนาครู ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์และสังคมปัจจุบัน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

นักเรียน ร้อยละ 70 ของโครงการเกิดการพัฒนาและมีผลการเรียนดีขึ้น ครู ร้อยละ 70 ของโครงการมีทักษะที่สามารถส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนได้

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 1,009.00 0.00 0.00 30,000.00 31,009.00 lock_open