directions_run

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา

แบบการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของโครงการ (Process Evaluation)

กิจกรรมระยะเวลาเป้าหมาย/วิธีการผลการดำเนินงานปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
ตามแผนปฏิบัติจริงตามแผนปฏิบัติจริงตามแผนปฏิบัติจริง
กิจกรรมพัฒนานักเรียน พัฒนาครู พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 28 ส.ค. 2565

 

 

 

 

 

การตรวจเยี่ยม 1 มี.ค. 2566 1 พ.ค. 2566

 

จัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมผู้เรียน และพัฒนาครู ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์และสังคมปัจจุบัน

 

นักเรียน ร้อยละ 70 ของโครงการเกิดการพัฒนาและมีผลการเรียนดีขึ้น ครู ร้อยละ 70 ของโครงการมีทักษะที่สามารถส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนได้