directions_run

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวของอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

แบบรายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์

รายงานฉบับสมบูรณ์

เครือข่ายอุดมศึกษา


“ ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวของอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ”

โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

หัวหน้าโครงการ
อาจารย์สุทธิดา พรจำเริญ

ชื่อโครงการ ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวของอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

ที่อยู่ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง จังหวัด

รหัสโครงการ เลขที่ข้อตกลง

ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 4 กรกฎาคม 2562


กิตติกรรมประกาศ

"ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวของอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง จังหวัด" สำเร็จได้ด้วยดี ด้วยความร่วมมือจาก สมาชิกในชุมชน โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

คณะทำงานโครงการฯ ขอขอบคุณ เครือข่ายอุดมศึกษา ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ รวมทั้ง ภาคีเครือข่ายที่สำคัญระดับพื้นที่ ที่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ชี้แนะ สุดท้ายขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องที่มิได้ระบุชื่อไว้ในที่นี้ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้มีความยั่งยืนในพื้นที่ต่อไป

คณะทำงานโครงการ
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวของอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรังบทคัดย่อ

โครงการ " ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวของอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง " ดำเนินการในพื้นที่ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง รหัสโครงการ ระยะเวลาการดำเนินงาน 1 กรกฎาคม 2562 - 4 กรกฎาคม 2562 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 30,000.00 บาท จาก เครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมโครงการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกในชุมชนจำนวน 0 คน หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานปรากฏดังนี้

โครงการนี้ยังไม่มีการเขียนหรือแก้ไขบทคัดย่อ

หมายเหตุ : รายละเอียดของบทสรุปคัดย่อการดำเนินงาน ให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้เขียนสรุปภาพรวมของโครงการใน "ผลลัพธ์โครงการ"


สารบัญ

กิตติกรรมประกาศ»
บทคัดย่อ»
   ความเป็นมา/หลักการเหตุผล»
   วัตถุประสงค์โครงการ»
   กิจกรรม/การดำเนินงาน»
   กลุ่มเป้าหมาย»
   ผลลัพธ์ที่ได้»
   การประเมินผล»
   ปัญหาและอุปสรรค»
   ข้อเสนอแนะ»
   เอกสารประกอบอื่นๆ»

ความเป็นมา/หลักการเหตุผล

 

สถานการณ์

วัตถุประสงค์โครงการ

  1. เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวให้กับโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
  2. เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้กับนักเรียน

กิจกรรม/การดำเนินงาน

  1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหัวข้อ English for Tourism

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. นักเรียนสามารถพูดโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวได้
  2. นักเรียนสามารถพูดโต้ตอบสื่อสารได้

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์และตัวชี้วัดผลลัพธ์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหัวข้อ English for Tourism

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

กิจกรรมที่ทำ

  1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนจำนวน 4 วันในหัวข้อ English for Tourism โดยมีหัวข้อย่อยๆ ดังนี้     Tourist Attractions, Travel Agencies, Festivals, Local Food, and Local Products
  2. ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน โดยให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) ในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งนักเรียนต้องใช้ภาษาตามที่ได้เรียนมาตลอดทั้งโครงการ     เพื่อแต่งบทสนทนาที่ใช้ในการแสดงบทบาทสมมติ
  3. ประเมินผลภาพรวมในการจัดกิจกรรม โดยให้นักเรียนตอบแบบประเมินโครงการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลิต นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถพูดโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวได้ ผลลัพธ์
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษในหัวข้อที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

 

45 0

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพธ์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น


ส่วนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจต่อความสำเร็จและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการในภาพรวม

ผลการดำเนินโครงการ

สรุปผลการดำเนินโครงการ

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม:
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์บางส่วนของโครงการ
ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

 

ผลผลิตโครงการ

วัตถุประสงค์สถานการณ์เป้าหมายผลผลิตอธิบาย
1 เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวให้กับโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
ตัวชี้วัด : ความสามารถในการพูดโต้ตอบด้านภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวของนักเรียน
0.00

 

2 เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้กับนักเรียน
ตัวชี้วัด : ความสามารถในการพูดโต้ตอบสื่อสารของนักเรียน
0.00

 

ผู้เข้าร่วมโครงการ

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

บทคัดย่อ*

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวให้กับโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง (2) เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้กับนักเรียน

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ (1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหัวข้อ English for Tourism

ข้อเสนอแนะ ได้แก่ (1) ...

หมายเหตุ *

  • บทคัดย่อ จะนำไปใส่ในส่วนบทคัดย่อของรายงานฉบับสมบูรณ์
  • หากต้องการใช้ค่าเริ่มต้นของบทคัดย่อ ให้ลบข้อความในช่องบทคัดย่อ ทั้งหมด แล้วกดปุ่ม Refresh

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาและอุปสรรคสาเหตุข้อเสนอแนะ

 

 

 


ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวของอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง จังหวัด

รหัสโครงการ

ได้ดำเนินกิจกรรมตามที่เสนอไว้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว

................................
( อาจารย์สุทธิดา พรจำเริญ )
ผู้รับผิดชอบโครงการ
......./............/.......

vertical_align_topไปบนสุด